k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pod dohledem

1. 5. 2017 — k47

Jeden Ma­já­les jsem pro­pásl, ale na­štěstí se o dva dny poz­ději konal další, na který jsem už do­ká­zal vstát, sice stěží, ale do­ká­zal. Táhl mě hlavně po­čá­teční průvod & chaos v uli­cích. Věci byly takové, jaké by je člověk čekal. Z mé strany jsem si málem rozbil hubu o lampu, když jsem fotil cou­vaje, upus­til █████ ob­jek­tiv a rozřízl si palec, to všechno jen během prv­ních tři­ceti minut prů­vodu. Když ne­hrozí oka­mžitá újma na zdraví, zna­mená to, že člověk nedělá svojí věc do­sta­tečně naplno.

Ale co mě pře­kva­pilo & za­ne­chalo hořkou pachuť na jazyku, byla pře­hnaná po­li­cejní pří­tom­nost. Dalo se po­cho­pit, že tam pár panáků Zákona bude, přece jenom průvod se vlekl živými uli­cemi a ně­ko­lik se jich hodilo na od­vra­cení pro­vozu, ale na celkem skromný průvod jich do­hlí­želo mnohem víc než bych čekal. Jedno auto jelo předu, druhé vzadu, po stra­nách se táhl štrúdl žlu­tých re­flex­ních vest, vzadu to jistil blok pěti nebo šesti rváčů Zákona a ně­ko­lik ne­u­ni­for­mo­va­ných chlapů se sta­rými kam­kor­déry Sony do­dá­vali celému spek­tá­klu ne­pří­jemný nádech. Tyhle ruční kamery už nikdo ne­po­u­žívá & když s ní někoho uvi­díte, na 50% jde o taj­ného, který se vleče za ně­ja­kým útva­rem zájmu a son­duje pro­blémy.

Proč jich tam bylo tolik? V prů­vodu mohlo jít tak pa­de­sát/še­de­sát lidí, možná o něco více + kordon fotogů a rváči z ČT a ČRo, kteří kolem po­le­to­vali jako divoké včely. Když jsem si uvě­do­mil rozsah pří­tom­nosti Zákona, padl na mě po­divně tís­nivý pocit & začala se mi zvedat anar­chis­tická žluč. To není možné něco po­klidně slavit bez toho, aby zákon ukázal svojí sílu, aby na­zna­čil, že není možné dělat nic bez jejich bdě­lých očí?

Pochod skon­čil & ne­zbylo mi, než se vy­pa­řit. Kdy­bych chtěl zůstat, ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████. Můžu se něčeho zú­čast­nit & ne­při­pa­dat si jako strašný pod­vod­ník? Pořád ještě ne.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz