k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Po otřesech

2. 12. 2017 — k47

Tohle jsem možná posral.

Před­vče­rejší článek pre­zen­tu­jící temný pohled na bu­douc­nost umělé in­te­li­gence byl první sku­tečně vi­rální text ASCII blogu/k47čky. Po­dí­valo se na něj de­setkrát víc lidí, než je ob­vyklé a vět­šina z nich při­chá­zela přes fa­ce­book ze Slo­ven­ska.

Uká­zala se tu spousta nových duší a ně­kteří z nich se na chvíli zdr­želi. Ale co jsem udělal druhý den, abych je tady po­ten­ci­álně udržel? Napsal jsem po­zo­ru­hodně roz­vleklý trak­tát o tom, jak mi do ob­jek­tivu za­tekla li­mo­náda. Čtyři slova „Do ob­jek­tivu za­tekla li­mo­náda“ přesně vy­sti­hují o co šlo a tato čtyři slova jsem natáhl na 550 slov. Jak říkám, tohle jsem možná posral.

Té­ma­ticky se to po­ně­kud liší od toho, pro co se sem lidé hrnuli. Mohl bych upřes­nit své před­po­vědi o uměle in­te­li­gentní bu­douc­nosti. Pár mi jich hnije v mozku a žádná z nich není po­zi­tivní. Liší se jenom v tom jak moc. Každý, kdo tvrdí, že se stroje vzbouří a vybijí lid­stvo, je op­ti­mista bez špetky fan­ta­zie. Re­a­lita bude plí­živá a mnohem, mnohem horší.

To všechno je však příliš de­pre­sivní & proto se tu z větší části věnuji lehčím té­ma­tům. Tech­no­lo­gický pe­si­mismu je důvod, proč ██████████. Svět a ci­vi­li­zace se za pár let roz­pustí. Kdo by v takové si­tu­aci nepil nebo by nesáhl po něčem os­třej­ším? Tune in, freak out, get eaten.


Všechno má svůj důvod. Ne ne­vy­hnu­tel­nost umělé in­te­li­gence, která nás ro­ze­mele na prach. Tedy, ta má taky důvod – stu­pidní agre­si­vitu ka­pi­ta­lismu, která má vlastní hyb­nost a tlačí k de­struk­tiv­ním ře­še­ním, která jsou aspoň na chvíli uži­tečná – ale teď myslím jen to, že jsem se vůbec do­zvě­děl, že si článek našel pu­b­li­kum.

Nevedu tu žádný google ana­ly­tics nebo jiný sle­do­vací skript, pro­tože tenhle web je cvi­čení v pu­rismu a od­ře­zá­vání všeho ne­dů­le­ži­tého. Jediný ná­stroj pro sle­do­vání ná­vštěv­nosti je awstat na­in­sta­lo­vaný na ser­veru a ten, přá­telé, stojí za hovnóóó.

Umí aspoň něco a i za to málo jsem rád, ale ne­stačí to. Ukáže třeba jaká je ná­vštěv­nost, jaké stránky jsou nej­po­pu­lár­nější a tak po­dobně, ale třeba se v něm nedá zjis­tit proč je daná stránka po­pu­lární a odkud na ní lidé chodí. Můžu zjis­tit, kolik lidí cel­kově přišlo z fa­ce­booku, ale ne kolik lidí sko­čilo z velké modré na tu kterou stránku.

Proto jsem udělal to, co by udělal každý ne­klidný hacker – napsal jsem vlastní ná­stroj pro ana­ly­zo­vání logů web­ser­veru. Je to pře­kva­pivě snadné, log má jed­no­du­chý formát, geoip je při­pra­vený k po­u­žití, stačí pár řádků kódu a můžu zjis­tit přesně to, po čem mé srdce touží. Třeba kam se mí Slo­ven­ští přá­telé na k47čce vydali z první stránky, jak hlu­boce se za­vr­tali do hlubin webu, jak dlouho zů­stali a zdali někdo z nich ne­za­čal ode­bí­rat místní RSS kanál— jed­no­du­ché věci, které se dají jed­no­duše napsat, jen je awstat nemá.

Pro­tože je to jenom pár řádků, tak to nej­spíš přidám přímo do as­cii­blogu.


Zase jsem to posral. Z klá­ves­nice mi vy­lezlo 450 slov, které budou za­jí­mat na­nej­výš tři lidi. A jed­noho z nich jen iro­nicky.


+1: Někdo by mohl na­mí­tat, že by bylo pří­nos­nější vy­lep­šit exis­tu­jící pro­gramy než psát nové. To je pravda. Na svojí obranu dodám jenom: awstat je na­psaný v perlu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz