k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Playr

15. 10. 2017 — k47

Kdyby vás za­jí­malo, co se mnou v po­slední době bylo, tak teď pra­cuji ve startupu Playr, který vyvíjí dating chat­bota. Sna­žíme se vy­ře­šit jeden pro­blém: Lidé v dnešní době nemají čas nebo náladu si shánět part­nerku nebo rych­lovku na jednu noc. Všechno to do­pi­so­vání, volání, flir­to­vání jenom zdr­žuje od jediné věci na které sku­tečně záleží—sexu, vý­sle­dek je ne­jistý a celý proces má malé ROI.

Playr se au­to­ma­ticky při­pojí na všechny exis­tu­jící se­znamky a so­ci­ální sítě a začne svádět ženy, které od­po­ví­dají vašemu pro­filu. Vydává se přitom za vás a dokáže od­po­ví­dat na te­le­fo­náty a vést kon­ver­zaci vaším hlasem. Jde o zcela nový ob­chodní model GLasS—get­ting laid as a ser­vice, klient platí jen pokud se sku­tečně do­stane do po­stele. Musí přitom mít na­in­sta­lo­va­nou apli­kaci, která po­slou­chá při sou­loži a pokud de­te­kuje známky ne­u­spo­ko­ji­vého sexu, au­to­ma­ticky po­skytne slevu. Zá­ro­veň hod­notí výkon kli­enta, ten aby se udržel v pro­gramu, musí mít kon­stantně vysoké hod­no­cení. Jeho data jsou zá­ro­veň sdí­lena s lo­kál­ním dis­tri­bu­to­rem viagry a ci­a­lisu. Pokud je žena už zadaná, Playr účtuje surge pri­cing. Ceny jsou kom­pe­ti­tivní s nej­lep­šími pro­sti­tut­kami a eskort dív­kami.

Playr při­nese dlouho po­třeb­nou di­srupci do ob­lasti nudné a zby­tečné me­zi­lid­ské ko­mu­ni­kace, která nás od­dě­luje od sexu. Jde o op­ti­ma­li­zaci spo­le­čen­ských vztahů pro fricti­on­less svět. Je to uber pro sex. Před­po­klá­dáme, že do roku 2019 bude 20% in­tim­ních styků pro­bí­hat přes Playr.

Prv­ními in­ves­tory jsou Bill Cosby, Harvey Wein­stein, Bill O'Reilly a přední svě­toví vý­robci se­da­tiv.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz