k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

««« »»»

Platformy

4. 8. 2017 — k47

Soundcloud nemá ani RSS ani ATOM. Kla­si­ka.

Včera jsem na­ra­zil na sku­pi­nu, která své věci dává právě na soundcloud & chtěl bych se průběž­ně do­zví­dat o jejich no­vin­kách. Nej­jed­no­du­šším řeše­ním by bylo přidat RSS kanál s no­vin­ka­mi do RSS čtečky. Ale soundcloud RSS ex­por­ty ne­pod­po­ru­je. Tedy aspoň ne pro větši­no­vou po­pu­la­ci, je to jenom funkce vy­hra­ze­ná pro pod­cas­ty. Jaký to má smysl? Žádný. Lidé ze soundclou­du chtějí, aby všich­ni uži­va­te­lé zůsta­li uvězně­ni uvnitř jejich plat­for­my.

RSS – pojivo dáv­né­ho webu blogů – není v po­sled­ní době příliš v kurzu a to je veliká škoda. Jde o ne­ut­rál­ní pro­to­kol, který umožňu­je ko­mu­ko­li pu­b­li­ko­vat RSS/ATOM feedy a ko­mu­ko­li – uži­va­telům, čteč­kám, agre­gá­torům – je kon­zu­mo­vat. Je to věc, která exis­tu­je mimo plat­for­my, pa­ra­lel­ně s nimi a to zna­me­ná, že ope­rá­tor dané plat­for­my, ať už je to soundcloud, you­tu­be, twit­ter nebo fa­ce­book nad tím nemá kon­t­ro­lu. Proto se jim RSS nelíbí a snaží se ho od­su­nout na druhou kolej.

Sám už pár let pro­vo­zu­ji agre­gá­tor českých vý­vo­jářských blogů dev­blo­gy, který fun­gu­je právě jen a kvůli RSS. Ně­ko­li­ka novým blo­gerům jsem musel napsat, že jejich weby nemají tuto funk­ci­o­na­li­tu a bez ní je nemůžu jed­no­du­še agre­go­vat. Když RSS mají, stačí mi přidat jeden záznam do da­ta­bá­ze a hned jsou jejich články vy­sta­ve­ny pu­b­li­ku dev­blo­gů.

Je škoda, že tento pro­to­kol zmírá. Velkou ránou pro něj bylo ukonče­ní google rea­de­ru. GR byla ma­jo­rit­ní online čtečka, kterou všich­ni spo­ko­je­ně pou­ží­va­li, ale pak google ve své ne­ko­neč­né moud­ros­ti roz­ho­dl: Ne, ne, ne, s RSS končí­me. Jestli šlo o krok směrem k jejich soc-net plat­for­mě google+, je otázka pro his­to­ri­ky a in­si­de­ry.

Na twit­te­ru jsem před něja­kou dobou udělal anketu, jestli lidé pou­ží­va­jí RSS/ATOM. Ze 43 lidí, 44% od­po­vědělo, že nic ta­ko­vé­ho ne­pou­ží­va­jí. To mě celkem překva­pi­lo, pro­tože moji sle­du­jí­cí jsou z větší části tech­nic­ké­ho za­měře­ní a u nich bych čekal více po­zi­tiv­ních od­po­vě­dí. Vý­sle­dek zna­me­ná, že no­vin­ky k nim nej­spíš tečou přes twit­ter a fa­ce­book nebo ote­vře­né ko­mu­ni­ka­č­ní kanály jiných soc-net plat­fo­rem.

Ty můžou fun­go­vat, ale to co uži­va­te­li sku­teč­ně ukážou je otázka do dis­ku­ze. Jde o kom­plet­ní ne­e­di­to­va­ný proud dat nebo jen to, co si plat­for­my sami myslí (resp. jejich tvůrci, pro­tože my­šlen­ka ne­utra­li­ty plat­fo­rem je směšná), že chtějí/mají vidět? Proč jen mi na mysli při­chá­zí jméno Dmytri Klei­ner?

RSS v dnešní době vypadá téměř jako relikt dáv­né­ho webu: je pro­mis­ku­it­ní, počítá s tím, že mnoho růz­ných ne­cen­t­ra­li­zo­va­ných webů, služeb a blogů je spolu pro­vá­zá­no a chce spolu nějak ko­mu­ni­ko­vat. RSS je spo­leč­ný jazyk, který umožní tento dialog a ne­při­náší žádné umělé ba­ri­é­ry.

Je celkem smutné, že idea ote­vře­né­ho webu ztra­ti­la atrak­ti­vi­tu. Všich­ni chtějí uži­va­te­le uzamknout ve svých plat­for­mách, pro­tože jinak se špatně mo­ne­ti­zu­jí. Pa­ma­tu­je­te si na dobu, kdy idea ma­shupů byla horká no­vin­ka a všich­ni věřili, že tohle je bu­douc­nost webu a obecně všeho? Od té doby RSS upadlo, google reader zhasl, google talk přestal pou­ží­vat XMPP, twit­ter upus­til od RSS ve pro­spěch celkem li­be­rál­ní­ho API, které pak udělal skoro ne­pou­ži­tel­ným. Ote­vře­né tech­no­lo­gie jsou vy­těsňo­vá­ny pro­pri­e­tár­ním soft­warem, který uza­my­ká uži­va­te­le uvnitř, bez mož­nos­ti mo­bi­li­ty nebo in­te­ro­pe­ra­bi­li­ty.


+1: You­tu­be kdysi mělo RSS kanály přímo na webu, pak je skryli, změ­ni­li url a ome­zi­li počet po­ložek, které se v nich uka­zu­jí. Stále však exis­tu­jí, člověk jen musí znát ta správ­ná url:

Musel jsem se po nich pídit & až jeden příspě­vek v za­pad­lém vlákně na Red­di­tu mi vy­je­vil tyto za­po­vě­ze­né zna­los­ti.

K tématu:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz