k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Platformy

4. 8. 2017 — k47

Soundcloud nemá ani RSS ani ATOM. Kla­sika.

Včera jsem na­ra­zil na sku­pinu, která své věci dává právě na soundcloud & chtěl bych se prů­běžně do­zví­dat o jejich no­vin­kách. Nej­jed­no­duš­ším ře­še­ním by bylo přidat RSS kanál s no­vin­kami do RSS čtečky. Ale soundcloud RSS ex­porty ne­pod­po­ruje. Tedy aspoň ne pro vět­ši­no­vou po­pu­laci, je to jenom funkce vy­hra­zená pro pod­casty. Jaký to má smysl? Žádný. Lidé ze soundcloudu chtějí, aby všichni uži­va­telé zů­stali uvěz­něni uvnitř jejich plat­formy.

RSS – pojivo dáv­ného webu blogů – není v po­slední době příliš v kurzu a to je veliká škoda. Jde o ne­ut­rální pro­to­kol, který umož­ňuje ko­mu­koli pu­b­li­ko­vat RSS/ATOM feedy a ko­mu­koli – uži­va­te­lům, čteč­kám, agre­gá­to­rům – je kon­zu­mo­vat. Je to věc, která exis­tuje mimo plat­formy, pa­ra­lelně s nimi a to zna­mená, že ope­rá­tor dané plat­formy, ať už je to soundcloud, you­tube, twit­ter nebo fa­ce­book nad tím nemá kon­t­rolu. Proto se jim RSS nelíbí a snaží se ho od­su­nout na druhou kolej.

Sám už pár let pro­vo­zuji agre­gá­tor čes­kých vý­vo­jář­ských blogů dev­blogy, který fun­guje právě jen a kvůli RSS. Ně­ko­lika novým blo­ge­rům jsem musel napsat, že jejich weby nemají tuto funk­ci­o­na­litu a bez ní je nemůžu jed­no­duše agre­go­vat. Když RSS mají, stačí mi přidat jeden záznam do da­ta­báze a hned jsou jejich články vy­sta­veny pu­b­liku dev­blogů.

Je škoda, že tento pro­to­kol zmírá. Velkou ránou pro něj bylo ukon­čení google rea­deru. GR byla ma­jo­ritní online čtečka, kterou všichni spo­ko­jeně po­u­ží­vali, ale pak google ve své ne­ko­nečné moud­rosti roz­hodl: Ne, ne, ne, s RSS kon­číme. Jestli šlo o krok směrem k jejich soc-net plat­formě google+, je otázka pro his­to­riky a in­si­dery.

Na twit­teru jsem před ně­ja­kou dobou udělal anketu, jestli lidé po­u­ží­vají RSS/ATOM. Ze 43 lidí, 44% od­po­vě­dělo, že nic ta­ko­vého ne­po­u­ží­vají. To mě celkem pře­kva­pilo, pro­tože moji sle­du­jící jsou z větší části tech­nic­kého za­mě­ření a u nich bych čekal více po­zi­tiv­ních od­po­vědí. Vý­sle­dek zna­mená, že no­vinky k nim nej­spíš tečou přes twit­ter a fa­ce­book nebo ote­vřené ko­mu­ni­kační kanály jiných soc-net plat­fo­rem.

Ty můžou fun­go­vat, ale to co uži­va­teli sku­tečně ukážou je otázka do dis­kuze. Jde o kom­pletní ne­e­di­to­vaný proud dat nebo jen to, co si plat­formy sami myslí (resp. jejich tvůrci, pro­tože myš­lenka ne­utra­lity plat­fo­rem je směšná), že chtějí/mají vidět? Proč jen mi na mysli při­chází jméno Dmytri Klei­ner?

RSS v dnešní době vypadá téměř jako relikt dáv­ného webu: je pro­mis­ku­itní, počítá s tím, že mnoho růz­ných ne­cen­t­ra­li­zo­va­ných webů, služeb a blogů je spolu pro­vá­záno a chce spolu nějak ko­mu­ni­ko­vat. RSS je spo­lečný jazyk, který umožní tento dialog a ne­při­náší žádné umělé ba­ri­éry.

Je celkem smutné, že idea ote­vře­ného webu ztra­tila atrak­ti­vitu. Všichni chtějí uži­va­tele uzamknout ve svých plat­for­mách, pro­tože jinak se špatně mo­ne­ti­zují. Pa­ma­tu­jete si na dobu, kdy idea ma­shupů byla horká no­vinka a všichni věřili, že tohle je bu­douc­nost webu a obecně všeho? Od té doby RSS upadlo, google reader zhasl, google talk pře­stal po­u­ží­vat XMPP, twit­ter upus­til od RSS ve pro­spěch celkem li­be­rál­ního API, které pak udělal skoro ne­po­u­ži­tel­ným. Ote­vřené tech­no­lo­gie jsou vy­těs­ňo­vány pro­pri­e­tár­ním soft­warem, který uza­myká uži­va­tele uvnitř, bez mož­nosti mo­bi­lity nebo in­te­ro­pe­ra­bi­lity.


+1: You­tube kdysi mělo RSS kanály přímo na webu, pak je skryli, změ­nili url a ome­zili počet po­lo­žek, které se v nich uka­zují. Stále však exis­tují, člověk jen musí znát ta správná url:

Musel jsem se po nich pídit & až jeden pří­spě­vek v za­pad­lém vlákně na Red­ditu mi vy­je­vil tyto za­po­vě­zené zna­losti.

K tématu:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz