k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Všechno je součástí plánu

3. 6. 2017 — k47

Do­om­sday party blog začal jako pře­hlídka ne­zod­po­věd­ného cho­vání lidí, kteří ztra­tili naději. Zpo­čátku jsem neměl žádný plán, šlo jen o zá­pisky dnů, tak jak při­chá­zely – beze smyslu, bez struk­tury. To se ale změ­nilo od po­lední ka­pi­toly tisíc metrů čtve­reč­ních hlad­kého betonu. Věci do­stá­vají kon­krét­nější obrysy, už nejde o ná­hodné frag­menty, ale základ roz­sáh­lej­šího pří­běhu. Každá udá­lost má svůj význam, každá uve­dená po­stava má svojí přes­nou roli, která zapadá do vel­kého obrazu a po­sou­vají děj směrem k vel­kému finiši.

DPB bude mít tři pro­vá­zané dějové linky.

První z nich se bude točit kolem Pea a hle­dání jeho ospalé divy (byla zmí­něná hned v první ka­pi­tole a pak tady, tadytady)

Druhá bude smě­řo­vat ke sku­tečné do­om­sday party (tady) a roli, kterou v ní hrají Ztra­cení Hoši (tady, tadytady)

Třetí se točí kolem quar­ter­Goda (letmo zmí­něný tadytady), Firmy (tady, tadytady), Mar­ga­ras Un­li­mi­ted, anar­chistů(tadytady), to­ho­hle a jedné klí­čové po­stavy, která bude uve­dená v brzké ka­pi­tole.

Ve finále pro­ta­go­nisté do­sta­nou přesně to, co si za­slouží. Ne­pů­jde přímo o konec světa, ale nebude k tomu příliš chybět.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz