k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Poslední krok

22. 4. 2017 — k47

Možná ko­nečně vím, jak za­kon­čit Lháře. Všechno vy­vr­cholí po­ku­sem Adama K. o se­be­vraždu, to je už jasně dané. Je třeba jen do­pl­nit de­taily.

Po­slední pra­covní verze je ta­ko­váhle:

Adam K. se chce za­stře­lit, ale Peo ho těsně před oka­mži­kem činu pře­ruší, začnou se pře­ta­ho­vat o smr­tící zbraň. AK ví, že vy­hraje, ví že je sil­nější, vždycky byl. Za tu ±dekádu, co se znají, byl sil­nější než jeho o půl hlavy menší ka­ma­rád.

Je to bi­zarní si­tu­ace, pro­tože Peo je jeho jediný sku­tečný přítel a chce Ada­movi pomoct a záleží mu na něm. AK ale touží jen po cestě ven, cítí jen ne­ko­neč­nou bez­na­děj a ne­do­káže si ani před­sta­vit mož­nost zlep­šení. Uvě­do­muje si, jaká dušení muka a smutek jeho odchod Peovi způ­sobí. Adam chtěl pomoc, chtěl aby ho někdo vy­sly­šel, ale zá­ro­veň se mu ta myš­lenka hnusila. Když mu někdo pomoc nabídl, odmítl, pro­tože si pak při­pa­dal bez­mocný a slabý, že se o sebe ne­do­káže sám po­sta­rat. I když chtěl, nikdy ne­do­ká­zal mluvit o svých emo­cích, nikdy ne­do­ká­zal ex­pli­citně vy­já­d­řit svůj du­ševní stav, vždycky se spo­lé­hal jen na to, že se s Peem a Ruby chá­pali. Při­padá mu, že nemá jinou mož­nost, musí udělat tu je­di­nou po­slední věc a ko­nečně nebýt pa­sivní. Něco ko­nečně se sebou musí udělat.

Na­ko­nec se mu podaří získat kon­t­rolu nad zbraní, střelí se do hlavy a zhasne. Ne­ze­mře (všechno je vy­prá­věno z první osoby & smrt vy­pra­věče by byla divná), ale pro­budí se jako kripl, který se nemůže hýbat & plně ko­mu­ni­ko­vat s okolím. Pak teprve si bude sku­tečně přát skočit.

+ Taky je pro Lháře ve hře zmínka o tom, že firma, které se podaří syn­te­ti­zo­vat drogu, ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ roz­hodne se koupit Uru­guay.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz