k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pivo

8. 9. 2017 — k47

Před ně­ja­kou dobou, když jsem v nejme­no­va­ném su­per­mar­ketu pro­chá­zel údolím piva, kde jedna ulička byla z obou stran ob­lo­žena ple­chov­kami, lah­vemi a dal­šími kon­tej­nery kva­še­ných al­ko­ho­lic­kých nápojů, na mě ci­zi­nec an­g­licky vybafl otázku: „Jaké je tu dobré pivo?“

„Nevím jaké dobré, ale…“ od­po­vě­děl jsem me­cha­nicky a pře­mýš­lel, co mu mám říct. V pivu se ne­vy­znám a jenom pra­málo mě zajímá, pro­tože jako me­cha­nis­mus pře­pravy al­ko­holu do krev­ního ře­čiště není příliš efek­tivní. Nejsem con­no­is­seur & po­strá­dám zku­še­nosti a roz­hled, abych roz­dá­val rady ci­zin­cům o kva­li­tách a sil­ných strán­kách čes­kých moků. Moje jediná au­to­rita spo­čí­vala ve faktu, že jsem se zrovna v tom oka­mžiku fy­zicky na­chá­zel poblíž asi pěti tisíc litrů piva, které z regálů zmizí ještě ten den.

Ta jed­no­du­chá otázka mi nad ním dala moc. Mohl jsem mu říct cokoli a on by mi musel věřit, pro­tože já jsem místní & Češi se v pivu na­ro­dili. Mohl bych v něm zasít silné názory o ur­či­tých znač­kách, vy­pěs­to­vat oblibu k jedné, vy­kře­sat ne­ná­vist k jiné & doufat, že to povede k opi­lec­kému ar­gu­mentu o nápoji tvo­ře­ném 4% al­ko­holu a 96% špat­ných nápadů, který poz­ději přejde k výměně názorů pěstmi. Takhle by mohla začít re­vo­luce. Jeden ožrala řekne dru­hému, že Kozel chutná jako deš­ťová voda smí­chaná s hleny & do rána jsou ulice Phy plné ba­ri­kád. A já měl v oka­mžiku te­o­re­tic­kou moc tohle všechno začít.

Ale místo toho jsem jen stručně od­po­vě­děl: „Plzeň je dobrá. Lidé na ní pří­sa­hají.“ Na ma­chi­nace nebyl čas.

Jen jsem z regálu vzal jeden plech Plzně a jo, Plzeň je fajn.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz