k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pád

8. 7. 2017 — k47

Před pár dny █████ měl dobrou náladu. Bylo zvláštní si uvě­do­mit, jaký je rozdíl mezi dobrou ná­la­dou a ne­kon­čící pus­ti­nou všed­ních dnů. Na jednou od­po­ledne ██████████ při­pa­dal, že můžu udělat všechno na světě, že všechno je možné, že exis­tuje naděje.

Ale včera v noci se to zlo­milo, bylo to jako kdy­bych na­ra­zil do stěny a po­my­slná křivka op­ti­mismu se zlo­mila o de­va­de­sát stupňů a na­brala směr kolmo dolů. O deset minut poz­ději ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ jakoby se­vřený v ne­vi­di­tel­ných pa­řá­tech, ne­schopný pohybu, fy­zic­kého, ale hlavně du­šev­ního. ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

Byl to jeden z těch dnů, které je třeba pře­čkat, ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ jen jako Raoul Duke v FALILV: „Pre­tend it's not hap­pe­ning.“

Ale na druhou stranu █████ napsal pár od­stavců pro do­om­sday party blog, kde věci po­stupně na­bí­rají temný spád a AK začíná chát­rat. Život imi­tuje umění.

Tyhle stavy pádu by █████ ne­va­dily, kdyby s sebou při­nesly pro­ti­váhu těch pr­cha­vých zá­ři­vých výšin. To by byl docela dobrý obchod.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ celý za­čer­něný.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz