k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

-ová

3. 7. 2017 — k47

Jedna z věcí, která mě drásá, je po­češ­ťo­vání cizích jmen. Jde hlavně o ženská pří­jemní, ke kterým nějaký dob­ro­di­nec přidá ty­pické české -ová. Nemám nic proti -ová, tra­dice, zní to při­ro­zeně & tak po­dobně, stejně jako nemám nic proti ženám, které po svatbě pře­vez­mou man­že­lovo pří­jmení ver­ba­tim, bez ová-izace, ať si lidi dělají, co chtějí se svými jmény, ale pre­fe­ruji, když ne­ko­molí cizí. Kdyby mě někdo měl za Char­lese, tak by se mi to příliš ne­lí­bilo. Ano, jde o an­g­lic­kou podobu jména, ale není to moje jméno.

Na­po­sledy mě to koplo, když jsem hledal nějaké info o novém Twin Peaks a Duc­kDuc­kGo mě navedl na českou wiki na stránku o Naomi Watt­sové. To není správně. Ona se jme­nuje Naomi Watts. Proč tohle máme za­po­třebí?

Pa­ma­tuji si, že jsem se jednou bavil se dvěma čín­skými stu­dent­kami, které pro­lé­tá­valy Re­pub­li­kou. Do­zvě­děl jsem se od nich (mimo jiné), že po­u­ží­vají al­ter­na­tivní jména pro naše zá­padní jazyky, které si ne­do­ká­žou po­ra­dit s jejich na­tivní řečí. Ony dvě stu­dentky si, myslím, říkaly Teresa a Alba. To je na jednu stranu při­znání re­zig­nace, ale na druhou jde o prag­ma­tic­kou re­zig­naci. A hlavně: ony samy si zvo­lili ta jména.

+1: Už je to pět měsíců, co píšu tenhle blog.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz