k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Otroci baterií

23. 10. 2017 — k47

Prošel jsem kolem okna Cely & dole na ulici jsem uviděl malou holku. Nej­spíš se vra­cela z nějaké mi­mo­školní ak­ti­vity. Na rohu ulic u baráku z hrubé omítky sho­dila batoh a něco v něm začala hledat. Sle­do­val jsem ji dál. Vy­lo­vila kabel a při­po­jila svůj te­le­fon do power­banky.

Mohla být ma­xi­málně z páté třídy & už byla plně in­dok­tri­no­vána Kultem Nabité Ba­te­rie. Nevím přesně proč, ale přišlo mi to divné, ne­ho­dící se & možná i trochu smutné.

Werner Twer­t­zog—twit­ter účet pa­ro­du­jící fil­maře Wert­ner Har­zoga—jednou napsal:

The pur­pose of your life, as we all know, is to pur­chase electro­nic de­vi­ces, and keep them char­ged.

Jako vždycky se mu po­da­řilo uhodit hřebík na hla­vičku.

Na­padlo mě, že bych mohl na­sta­vit kameru, která by vy­hlí­žela z okna, kaž­dých pět vteřin by po­ří­dila jeden snímek če­ka­jí­cího as­faltu ulice. Na­po­jil bych ji na soft­ware, který by vý­sledné ob­rázky ana­ly­zo­val & když by zjis­til, že se na scéně něco změ­nilo, snímek by nechal.

Vznikl by tak záznam ilu­zor­ních střípků života za oknem. Malé frag­menty bez vy­svět­lení, za­chy­cu­jící ba­na­lity všed­ního dne, které se jen mihnou v pe­ri­fer­ním vidění, aby byly po­sléze hned za­po­me­nuty, ale které jsou přesto samy o sobě hodné po­zor­nosti.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz