k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Odznak chodce

9. 4. 2017 — k47

Jedna věc, která mě fas­ci­nuje, jsou re­flexní prvky, kteří lidé začali v po­slední době nosit. Jestli tomu dobře ro­zu­mím, je to podle ně­ja­kého zákona, že když okolo není osvět­lení, tak musím mít re­flexní/sví­tící něco, abych byl vidět & nic mě ne­pře­jelo. To je celkem ro­zumné, i když trochu stře­lené. Moje touha nebýt přejet je sil­nější a starší než po­slední balík le­gisla­tivy. Nosím u sebe LED če­lovku, pro­tože když mě něco pře­jede, nebude to pro­tože mě řidič nevidí, ale proto, že bude osle­pený.

Na celé věci je za­jí­mavé, že ten kus re­flex­ního po­vrchu říká něco o lidech, kteří ho nosí na batohu/ka­belce/osob­ním za­va­za­dle i v oka­mži­cích, kdy ne­hrozí kolize s je­dou­cím autem. Je to signál, který je pro­fi­luje: Roz­hodně ne­do­jíž­dějí autem, nej­spíš busem/vlakem, ale hlavně chodí po zpust­lých cestách bez osvět­lení, tedy jsou nej­spíš z ves­nice nebo okrajů me­t­ro­pole, drží se zákonů a hrají podle na­sto­le­ných pra­vi­del, jsou to nej­spíš ro­zumní lidé.

Jednou z těch nej­ro­zum­něj­ších byla jedna žena, která občas jez­dila mojí linkou – nosila plnou žlutou re­flexní vestu na­ta­že­nou přes kabát. Kdyby s sebou měla dítě, měl bych pro to určité po­cho­pení. Ale tak to nebylo, jez­dila solo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz