k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nula

11. 11. 2017 — k47

Za­lo­žil jsem meetup Prague Photo Raid. Pro­běhla první akce—pri­mor­dial raid—a byl to jed­no­značný úspěch.

hip asij­ský Hunter S. Thomp­son

Tedy jak se to vezme. Při­hlá­sili se tři lidé. Jeden z nich jsem byl já. Další odřekl dvě hodiny před za­čát­kem ope­race, kla­sický manévr, nemůžu to za­zlí­vat, sám jsem to ne­dě­lal jinak. Mnohdy jsem se při­hlá­sil jen, abych dostal mailem při­po­mínku, že se něco koná & přitom byla moje sku­tečná účast při­nej­lep­ším ne­zá­vazná.

Další duše se ne­u­ká­zala, což mohla být závada na mojí straně. Místo srazu jsem určil po­ně­kud ru­di­me­nálně. Neřekl jsem kla­siku jako „Vác­la­vax Koně“, ale u ne­or­to­doxně u po­mníku Jana Pa­la­cha a Jana Zajíce, který není žádnou vý­raz­nou do­mi­nan­tou & lidé, hlavně expati, nemusí vědět, kde se přesně na­chází. Nej­spíš ho objeví až ve chvíli, kdy o něj do­slova za­kop­nou. Navíc jsem ho popsal jako Bur­ning man, pro­tože proč ne? Navíc byli při­hlá­šeni tři lidé a šlo o nový meetup. V takové si­tu­aci by se má­lo­kdo cítil úplně ve své kůži & zcela v bez­pečí.

Vý­sle­dek mi nevadí, pro­tože takhle je to mnohem lepší his­torka.

I přesto šlo o jed­no­značný úspěch & ti lidé, kteří do­ra­zili, si to užili. Byl jsem to jenom já sám, to je pravda, ale i tak to bylo fajn. Děsil jsem tu­risty, ob­tě­žo­val místní a na­há­něl strach ci­zin­cům, akce s bleskem, oče­ká­vání ka­ta­strofy, cha­rak­tery na pozadí masivní mo­zaiky města, raid jak má být. Takhle bych si to před­sta­vo­val, jen s tím roz­dí­lem, že bych v hloubi duše cítil sílu davu.

A co dál? Za­tímco první raid žádný kon­krétní neměl plán, druhý ho bude mít. Za týden 17. lis­to­padu se slaví den boje za ne­zá­vis­lost & na Ná­rodní třídě se jako každý rok koná or­ga­ni­zo­vaný chaos – pře­hlídky, prů­vody, před­sta­vení, pietní akty, knihovna Vác­lava Havla a do toho moře lidí a ší­len­ství, které je možné vy­kře­sat na každém rohu. To bude cíl dru­hého raidu, který se bude konat příští pátek od tří hodin. Kdo chcete přijďte, ne­mu­síte se re­gis­tro­vat na me­etupu, jen se do­razte k ho­ří­címu muži ve tři. Byl jsem tam minulý rok, a jako každá masová akce v uli­cích mi korzo na ná­rodní zcela uča­ro­valo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz