k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nuclear Delight

17. 11. 2017 — k47

Přes Whomp jsem na­ra­zil na nový komix. Jme­nuje se Nuclear De­li­ght & jde o trochu-au­to­bi­o­gra­fic­kou slice of life zá­le­ži­tost v duchu Two guy and a guy, jen se více drží při zemi.

Před­stavte si Twogag, kde chybí šílený vědec Frank, Wayne a Guy zů­stali, a nově se jme­nují Isaiah a Emily. Dále si od­mys­lete striktní tří­pa­ne­lový formát stripů a při­dejte mnohem od­váž­nější vi­zu­ální styl. To je Nuclear De­li­ght.

Dy­na­mika mezi dvo­jicí postav sle­duje kla­sický ste­re­o­typ. Hlavní pro­ta­go­nista Isaiah je au­to­rovo vtě­lení, je to ne­roz­hodný mladý muž, zma­tený, uza­vřený, mimo tep světa a idiot, kte­rého není možné ne­mi­lo­vat. Jeho spo­lubyd­lící Emily je hlasem rozumu a zá­ro­veň se chová po­ně­kud ne­přá­tel­sky a cy­nicky. Jde také (IMHO) o ideál, po kterém autor touží, osoby v jeho životě, která ho bude do­pl­ňo­vat.

Škoda jen, že po­slední dva roky komix není skoro vůbec ak­tivní. Z po­sled­ních zápisů to vypadá, že autor pře­stal z po­dob­ných důvodů jako Twogag. Touha a nad­šení, která ho hnala v raných dobách Nuclear De­li­ght, na­hra­dil pocit ob­li­gace. Ze záliby se stalo něco, co při­po­mí­nalo práci. Na­jed­nou šlo o ubí­je­jící rutinu, která za­brala příliš času a ne­vedla k žádné odměně, která by ospra­ve­dl­nila krev, pot a slzy.

Takhle to končí. Kre­a­tivní lidé začnou na něčem dělat, pro­tože je to baví a pro­tože to živí pla­meny jejich kre­a­ti­vity, ale po­stupně se jejich tvůrčí stroj za­sta­vuje. Reakce fa­noušků jsou dobré, za­hřejí na duši, potěší, ale samy od sebe ne­stačí. Ne­do­ká­žou udržet pla­meny při životě a autor si jimi chleba ne­na­maže.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz