k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Neargument

24. 8. 2017 — k47

Na in­ter­netu občas na­chá­zím tvr­zení, která se nesou v tomto duchu:

Může jít o vtip, pokus o tro­lení nebo mem, ale na tom ne­sejde. Když má něco reálný dopad na spo­leč­nost, nemůžu říct lol just joking d00d.

Pre­zen­to­vaný závěr je: „Jak jenom můžou tihle lidé s touto kong­ni­tivní diso­nancí žít?“ To ale není ar­gu­ment, z toho nelze nic vy­vo­zo­vat. X není ho­mo­genní sku­pina, která sle­duje jeden cíl a má jeden sdí­lený pohled na svět. X jsou lidé – mnoho je­dinců s mnoha názory. Čím je pre­zen­to­vaná sku­pina X širší, tím více šo­ku­jící kon­junkce je možné vy­vo­dit. Ale čím více šo­ku­jící jsou, tím méně in­for­mační hod­noty ob­sa­hují. Dvo­jice výroků by měla znít takhle:

To ale není tak sen­zační zpráva, žeano? Sku­tečně dů­le­žitý je přesah lidí, kteří věří v ona dvě kon­fliktní sta­no­viska. Pokud v tomto Ven­nově di­a­gramu ne­e­xis­tuje přesah, není se o čem bavit, žádná kon­tro­verze ne­e­xis­tuje. Když je přesah sto­pro­centní, zna­mená to něco zá­sad­ního. V ta­ko­vém pří­padě stojí za to si­tu­aci po­drobně stu­do­vat, stejně jako když je přesah menší, ale pořád po­zo­ro­va­telný. Tyhle po­drob­nosti se ale do zá­sadní ži­votní pravdy ve­li­kosti jed­noho tweetu ne­ve­jdou. Nejde o ar­gu­ment, jde jen o výrok ne­pod­lo­žený daty, ar­gu­men­taci bez ar­gu­mentů. Pro nuance není místo v otře­pa­ných frá­zích a rádoby tru­is­mech.

Když člověk téma začne stu­do­vat hlou­běji a ponoří se do dat – byť jen po kot­níky – zjistí, že re­a­lita je mnohem kom­pli­ko­va­nější a hlavně za­jí­ma­vější.

Na­pří­klad když jsem začal číst o swin­ge­rech pro po­vídku Ka­tedrála, na­chá­zel jsem čím dál tím více zmínek o tom, že pro­cento žen, které měly in­timní kon­takt s jinými ženami je mnohem vyšší, než bych čekal. A to šlo o ženy, které se iden­ti­fi­ko­valy jako he­te­ro­se­xu­álně za­lo­žené a čísla byla velká napříč všemi vě­ko­vými sku­pi­nami, od stěží do­spě­lých až po 60+ let, a šlo o mnohem víc než by i mysl na­ka­žená pornem čekala.

Mohl bych z toho vy­vo­dit nějaký šo­ku­jící závěr, který by se vešel do jed­noho tweetu a doufat ve vi­rální slávu, ale ne­u­dě­lám to. Re­a­lita je kom­pli­ko­vaná a tvr­zení o světě často pro­zradí víc o jeho hla­sa­teli těchto zpráv a o tom, jak si přeje, aby svět byl uspo­řá­daný.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz