k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nausea

18. 8. 2017 — k47

Ve­d­lejší účinky těhle léků jsou na vážně hovno – ráno se pro­bu­dím, jsem una­vený, v prů­běhu dne se ozve nausea a večer jsem zase una­vený, ne­mu­sím nic dělat, ale přesto je mi na chcípnutí. FFS. Nausea je z toho koktelju spat­nosti to nej­horší – při­pa­dám si, že budu každou chvíli zvra­cet, i když dobře vím, že se nic ta­ko­vého ne­stane, jde jen o ve­d­lejší účinek lé­kař­ských jedů. Když se mi zvedá ža­lu­dek, v hlavě mi začne hrát Meds od Pla­ceba.


Jinak jsem se začal pro­bí­rat fot­kami z praž­ského Pride prů­vodu & není to nic straš­li­vého. V té ex­tra­va­ganze jsem na­stří­lel jenom 250 snímků. Díky bohu za to, pro­tože i tak je to něco kolem 9GB RAW dat, na disku mi do­chází místo & nechce se mi pouš­tět do úklidu.

Už teď jsou jasné tři věci:

  1. Moje schop­nost kom­po­zice za letu pořád ne­stojí za nic.
  2. Když pro­vedu nějaké ex­pe­ri­men­tální na­sta­vení ex­po­zice, za­po­menu ho pře­ho­dit zpátky a ně­ko­lik ná­sle­du­jí­cích záběrů je ne­po­u­ži­tel­ných. Každý ne­ú­spěch je pří­le­ži­tost se něco naučit.
  3. Vět­šinu fotek jsem po­ří­dil s 28-70mm sklem vy­to­če­ným na nej­širší konec a pořád to bylo málo. To zna­mená, že jsem se dostal tak blízko jak jen to bylo možné & hodilo by se něco šir­šího, super by byl 16-35mm f/4, ale po­strá­dám po­třebný cash. Pokud mi někdo chce při­spět po­třeb­ných 30k nebudu se bránit.
  4. V sadě je jedna dobrá fotka, která to celé ospra­vedl­ňuje.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz