k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Nasráno

16. 10. 2017 — k47

Dnes celé město smr­dělo jako hovna, celý den, pořád, každou chvíli jsem kon­t­ro­lo­val, jestli jsem do něčeho ne­šlápl, ale ne, po­drážky čisté, jen město za­páchalo.

Před ně­ja­kou dobou na twit­teru někdo poslal srov­nání, za jak dlouho se do­stane Čech a Pa­ří­žan k moři. Z Prahy je to do Splitu skoro stejně daleko jako z Paříže do Mont­pel­lier. Fran­couz jede pár hodin TGV, z Re­pub­liky se musí čty­ři­krát pře­stu­po­vat & trvá to celou věč­nost.

TGV/SNCF je úspěšná síť. Celá fran­couz­ská ná­rodní že­lez­nice je zářný pří­klad jak můžou vlaky fun­go­vat. Velká Bri­tá­nie pro­dala svoje dráhy do sou­kro­mých rukou a od té doby stojí za hovno. Přesto brit­ská koruna své sou­kromé že­lez­nice dotuje a dává jim tolik peněz, kolik Fran­cii stojí celá jejich síť. SNCF je na­to­lik úspěšná, že kou­pila ně­ko­lik brit­ských že­lez­nic. Bri­tové lijou do svých drah libry a ty pak končí ve Fran­cii. To nemusí být snadné pře­kous­nout. John Oliver v pod­castu Bugle pár­krát zmínil, že Bri­tové se po vět­šinu své his­to­rie řídili heslem: Když děláš něco, co naštve Fran­couze, tak nej­spíš děláš správ­nou věc.

Ale o tom jsem tu ne­chtěl psát.

Pod oním twee­tem se ozval nějaký Slušný Čech v tom duchu, že Fran­couze po ná­vratu doma čekají hro­mady mi­grantů a bez­do­movci na uli­cích, kdežto Čecha jen samé hezké holky.

Vy­stu­po­val tenhle Slušný Člověk někdy v Praze na Hlav­ním? La­vičky a park před ná­dra­žím jsou ob­sa­zeny bez­do­movci, někdy je přímo v hale na­sráno, feťáci jsou celkem běžní, i když člověk ne­hledá, za­hlédne jich pár v oka­mžiku vpichu, na ná­městí re­pub­liky u metra po­se­dá­vají bez­do­movci, pod­chod do Hy­bern­ské smrdí močí tak silně, že z toho slzí oči, vstup na Můstek smrdí výkaly a la­vičky jsou ob­sa­zené bez­do­movci. Jednu dobu tam na scho­dech po­le­há­val na kost vychrtlý pobuda, který byl oči­vidně ne­mocný, pár schodů pod ním bylo na­sráno, lidé ho ob­chá­zeli, jako kdyby ne­e­xis­to­val. Už dlouho tam není a po­chy­buji, že si našel lepší život. Teď je už nej­spíš po smrti.

#černobílá

Praha ve vlas­te­nec­kých brý­lích musí vy­pa­dat strašně krásně, roz­hodně lépe než všechna města cizáků, která jsou za­mo­řena [vložte to, čeho se nej­více bojíte] a nedá se v nich vůbec žít. Ale ve sku­teč­nosti je stejně hnusná jako jiná města stejné ve­li­kosti.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz