k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nanowrimo 2017

5. 11. 2017 — k47

Začalo Na­NoWriMo & s ním kaž­do­roční ší­len­ství gra­fo­manů. Úkol je stejný jako každý rok: Napsat pa­de­sát tisíc slov za jeden měsíc. Není za to žádná odměna, pi­sa­tele nečeká žádná sláva. Vý­sled­kem jsou jen slova a roz­pá­lená klá­ves­nice.

Už pár­krát jsem se účast­nil, ale zatím se mi nikdy ne­po­da­řilo pro­běh­nout cí­lo­vou čárou. Tento rok to ale bude jiné. Vy­tvo­řil jsem totiž plán útoku.

Dřív jsem tu na­zna­čil, že se z do­om­sday party blogu stal sa­mo­statný příběh & chtěl bych ho do­táh­nout do za­mýš­le­ného konce. Ale od té doby jsem s ním příliš ne­po­hnul.

Pů­vodně jsem během Na­NoWriMa chtěl psát něco jiného, ale na po­slední chvíli jsem se roz­hodl, že dojedu DDP a prv­ního lis­to­padu jsem na­rychlo načrtl roz­vr­žení plá­no­va­ných ka­pi­tol. Mnoho jich tam chy­bělo a chybí, ale aspoň mám nějaký rámec, na který stačí na­ba­lit slova a je hotovo. Zatím uběhlo pět dnů a stále držím tempo 1666 slov denně.

Pů­vodně jsem to za­mýš­lel jako příběh, který zabere 30 dnů, budu ho psát real-time a prů­běžně zve­řej­ňo­vat právě do­psané kusy textu.

Tohle ale velice rychle vzalo za své. 1) Roz­vr­žení nesedí. Dneska je pátého, mám za sebou plá­no­va­ných 8300 slov, ale první tři dny jsou stěží hotové. 2) Účelem Na­NoWriMa je text jen napsat, na ho udělat či­tel­ným. Vý­sle­dek kaž­dého dne je příliš hrubý i pro in­ter­net. Takže asi tak.

Taky je možné, že mi po dnešku dojde pára & celá tahle slavná věc se zhroutí jako do­me­ček z karet.


+1: Pře­četl jsem si po sobě prv­ních 10000 slov DDP & musím říct, že je to ne­u­vě­ři­telně špatné. 10k & nic se ne­stane, do­slova. Během fi­na­li­zace bude třeba tuhle první část značně zkrá­tit & změnit.

+2: Psaní je super zá­le­ži­tost. Kde jinde se do­sta­nete do si­tu­ace, kde pře­mýš­líte, jaké by to bylo, kdyby se vás snažil zná­sil­nit pa­de­sá­ti­letý zko­rum­po­vaný po­li­cista?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz