k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Jak vyjádřit abstraktní myšlenky demonstrace jedním obrazem

15. 12. 2017 — k47 (♪)

Dneska se konala de­mon­strace proti po­pu­lis­tické krajní pra­vici & já pořád pře­mýš­lel, jak tuhle ideu vy­já­d­řit jedním ob­ra­zem.

Akce byla na­hlá­šená a na fa­ce­booku se při­hlá­silo pár stovek lidí (což může zna­me­nat něco mezi dvěma lidmi a ti­sí­cem). Z toho vy­plývá, že se tam zcela jistě ukáže tisk, kamery a fo­to­gové. Otázka, která mi uvízla v hlavě, zní, jak to, za co se pro­tes­tuje, vy­já­d­řit jedním ne­hyb­ným ob­ra­zem.

Idea se dá shr­nout po­měrně snadno: ra­sis­mus je špatný, po­li­tika za­lo­žená na stra­chu je od­porná a po­pu­lis­mus je jen třeš­nič­kou na dortu z exr­ke­mentů. Ale jak to zre­ka­pi­tu­lo­vat do jedné matice pixelů? Jak by mělo vy­pa­dat iko­nické shr­nutí, celé akce? Nej­snad­nější by asi bylo vy­fo­tit cedule pro­tes­tu­jí­cích, ale to je podvod, v tom pří­padě bych ne­u­ka­zo­val, ale vy­svět­lo­val. To po­ru­šuje zá­kladní pra­vi­dlo filmu a vi­zu­ál­ních médií: Show, don't tell.

Nevím, nejsem si jistý. Možná proto jsou iko­nické snímky tak iko­nické — po­da­řilo se jim vy­já­d­řit něco kom­pli­ko­va­ného velice kom­paktně, do­ká­zaly per­fektně abs­tra­ho­vat a za­sáhly něco v hloubi duše kaž­dého člo­věka. Ale možná to byla jen náhoda.


Za­jí­mavý byl také pří­ba­lový leták de­mon­strace, ve kterém or­ga­ni­zá­toři po­dá­vali ně­ko­lik prak­tic­kých in­strukcí, jak skon­čit ne­zatknutý. Na­pří­klad:

Uvědom si, že na de­mon­straci jsi pod bed­li­vým do­hle­dem. Nebav se o ničem, co ne­chceš, aby po­li­cie věděla (a to ani šeptem, smě­rové mi­k­ro­fony umís­těné i ve velké dálce slyší lépe, než osoba vedle vás)

Tohle je jako vy­stři­žené z románu Phi­lipa K. Dicka Scan­ner Darkly (česky myslím jako Temný obraz). Další rady se nesou ve velice po­dob­ném duchu:

Na lidi ne­vo­lej jménem. […] Ztížíš tím po­li­cii zpět­nou iden­ti­fi­kaci lidí podle zá­znamů a jejich ná­sledné ob­tě­žo­vání.

nebo

Měj ne­u­stále pře­hled o svém okolí a možné ústu­pové cestě. V pří­padě ná­h­lého útoku ne­bu­deš pa­ni­ka­řit.

Líbí se mi, jak oče­ká­vají jen to nej­horší. Další rada je jako vy­stři­žená z vo­jen­ského tré­ninku prů­zkum­ných týmů:

Pro všechny pří­pady si s přá­teli do­hod­něte místo v do­sta­tečné vzdá­le­nosti od ri­zi­ko­vých míst, kde se sejdete, kdyby např. de­mon­straci ro­ze­hnala po­li­cie.

Jedna z ná­sle­du­jí­cích pouček říká:

Zákon za­ka­zuje, abys měl na de­mon­straci u sebe zbraně. Zbraň zákon de­fi­nuje jako co­ko­liv, čím „je možno učinit útok proti tělu dů­raz­něj­ším“.

Třeba jako by­telná těla foťáků. Vý­borně padnou do ruky & jsou pevná jako cihly. Ty můžou ve správ­ných rukách být zbra­němi. A co ka­nystr pe­p­řo­vého spreje? Kdo ho u sebe nenosí? Kdo si už ani ne­u­vě­do­muje, že by šlo o něco zvlášt­ního. Je to také kla­si­fi­ko­váno jako zbraň? Možná ne­u­činí sa­motný útok nijak dů­raz­něj­ším, ale může to být dobrá úvodní baráž, která učiní ná­sle­du­jící ofen­zívu mnohem snad­nější. A co třeba tenhle hák?

Při­padá mi to jako dost laxní de­fi­nice. Možná bych to měl zjis­tit tím, že se nechám za­dr­žet.

Jeden skutek, který často vede k pro­blé­mům je mas­ko­vání, které je na de­mon­stra­cích a pro­tes­tech za­ká­záno. Tato le­ga­lita mi vždycky přišla zvrá­cená. Snaží se upra­vit cho­vání spo­leč­nosti tak, aby měla po­li­cie lehčí práci v pří­padě kdy se něco stane.

To je další abs­traktní kon­cept, které by se těžko vy­ja­d­řo­vala vi­zu­álně. Možná po­li­cista, který mlátí kluka v masce? Možná. Ale možná, že je to příliš velké klišé.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz