k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Může způsobit vyrážku, bolesti hlavy nebo smrt

29. 11. 2017 — k47

Nad kouz­lem pří­ba­lo­vých letáků jsem se tu už někdy roz­plý­val. Myslím, že to bylo někde tady, tadytady

Ale co vlastně zna­mená, když se v nich píše, že u až 1 z 1000 pa­ci­entů hrozí nějaký ve­d­lejší efekt, řek­něme třeba takové sa­mo­volné vzpla­nutí? Zna­mená to snad, že když začnu brát lék X, můžu si každý den hodit kost­kou, a mám šanci 1:1000, že mě do půl­noci pohltí sa­mo­libé pla­meny?

Re­a­lita není zda­leka tak skan­dální, jak může vy­pa­dat z la­ko­nic­kých se­znamů hro­zi­vých účinků vy­tiš­tě­ných na tenkém papíře. Po­vo­laná osoba, která v lé­kař­ském světě plave jako elek­trický úhoř mezi sil­nými mag­nety, mi to vy­svět­lila.

Jde o to, že pharma spo­leč­nosti musí uvést všechno, co se stalo během tes­to­vání léku na lidech. Toto období trvá vět­ši­nou jeden rok a z prin­cipu pro­bíhá na je­din­cích, kteří nejsou úplně zdraví. Kdyby jejich zdra­votní stav byl ťip ťop, tak by ne­po­tře­bo­valy léčit. Me­di­kace také pro­bíhá na růz­ných roč­ní­cích a vrst­vách po­pu­lace, včetně těch, kteří to už do­kle­pá­vají. Těm do­chází šťáva a lo­gicky po­tře­bují co nej­více me­di­cín­ské vzpruhy.

Takže když píšou, že nějaký ne­žá­doucí účinek může po­stih­nout jed­noho pa­ci­enta z tisíce, je na místě se ptát, jaká je šance, že to po­stihne ná­hod­ného člo­věka z prů­měrné po­pu­lace nebo ještě lépe pří­sluš­níka mojí věkové/váhové/zdra­votní ko­horty.

Když má onen efekt v běžné po­pu­laci pre­va­lenci 1:1000, pak se udání na pří­ba­lo­vém letáku dají po­va­žo­vat za šíření po­plašné zprávy než za cokoli jiného. Pokud je naopak velice vzácný – jako třeba sa­mo­volné vzpla­nutí – pak prav­dě­po­dob­nost jedna z tisíce ne­vy­padá nijak lákavě.

Člo­věka, který je re­la­tivně mladý & re­la­tivně zdravý, nej­spíš ne­po­stih­nou pří­znaky se smr­tící in­ten­zi­tou jako ně­ja­kou starou vy­ko­pávku.

Tím si ale pa­ci­ent, který dostal nějaké nové léky a pře­četl si leták hrůzy, nemůže být jistý, žeano, tedy když se tam píše: Může způ­so­bit vzpla­nutí, je pořád lepší se zeptat dok­tora, co přesně to zna­mená. Už jen pro klid duše. Zvlášť pro ty, kteří jsou silně aler­gičtí na pla­meny a zápach škva­ří­cího se masa.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz