k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Mediální událost

20. 5. 2017 — k47 (♪)

One Man Show – údajně po­pu­lární český pořad – jsem neznal. Ne­za­zna­me­nal jsem nic ani o skan­dální epi­zodě pro­gramu Pro­střeno, kterou zos­no­vali právě lidé z OMS, & o které prý mluvil úplně každý. Od české kul­tury & „kul­tury“, zdá se, jsem velice dobře izo­lo­vaný.

Ale přesto se to ke mně do­stalo. Ne proto, že by to někdo přímo do­po­ru­čo­val pro vlastní kva­lity, ale někdo mluvil o tom, jak moc to bylo po­pu­lární.

Na­jed­nou se z toho stala me­di­ální udá­lost, zájem ne­bu­dil jen obsah & po­drob­nosti re­a­li­zace pod­vodu, ale náhlá po­pu­la­rita udá­losti. Con­text se stal con­ten­tem. Při­po­mnělo mi to prak­tiky po­psané v knize Trust me I'm lying o me­di­ální ma­ni­pu­laci, ale tady nešlo o zá­měr­nou ma­ni­pu­laci, jen náhlá špička po­pu­la­rity se stala té­ma­tem sama o sobě, to se fil­tro­valo in­ter­ne­tem & dru­hotné zprávy se do­staly k novému pu­b­liku.

Ke mně se to do­stalo, když někdo na twit­ter poslal sta­tis­tiky in­ter­ne­to­vých pře­nosů NIXu, které trhaly nové re­kordy. Byl to zcela tech­nický dů­sle­dek kul­turní udá­losti.

Vzpo­mněl jsem si, jak fil­mový kritik Mark Ker­mode, jednou vy­svět­lo­val po­pu­la­ritu Trans­for­merů nebo snad Pirátů z Ka­ri­biku, ne­pa­ma­tuji si přesně, šlo o nějaký velký stu­pidní film, který je přesto fi­nančně velice úspěšný. Už jen fakt, že film stojí ob­rov­ské množ­ství peněz, z něj vy­tvoří me­di­ální udá­lost. Ti kdo se ne­za­jí­mají o film jako takový, můžou být za­sa­ženi roz­sa­hem celé ope­race.

Prý není těžké vy­dě­lat na velice lev­ných nebo velice dra­hých fil­mech, pro­blém je to s těmi upro­střed. Levné filmy nic ne­stojí a stačí jim malé tržby, velké filmy jsou tak velké, že ne­mů­žou selhat. Už jen jejich ve­li­kost naláká velké pu­b­li­kum. Ale ty mezi nemají k dis­po­zici ani jednu z těchto zbraní, ne­mů­žou se au­to­ma­ticky stát me­di­ální udá­lostí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz