k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

TO BE PLAYED AT MAXIMUM VOLUME

7. 2. 2017 — k47

Ně­které sku­piny se musí po­slou­chat na ma­xi­mální možnou hla­si­tost. Cult of Luna je jednou z nich.

Pa­ma­tuju si, když jsem poprvé po­slou­chal Ver­ti­kal a jak album po­stu­po­valo, při­dá­val jsem na hla­si­tosti a pořád to nebylo dost. Po­dobný efekt měl jejich po­slední Ma­ri­ner. Po prvním po­sle­chu jsem měl pocit, že po­tře­buju ci­ga­retu na uklid­nění. První skladba A Gre­a­ter Call začíná tří­mi­nu­to­vou tichou pre­am­bulí, ta po­slu­chače donutí zvuk vy­to­čit vysoko. A pak to přijde. Na­jed­nou se vzedme mo­hutná vlna, Cult ožije a Julie Christmas spustí vy­řvá­vané vokály. Jsme doma. Ground zero. Epi­cen­t­rum ex­ploze. Bože! A to je jen za­čá­tek.

Loni pro­běhlo krátké Ma­ri­ner turné – šlo jen o pár za­stá­vek roz­trou­še­ných po starém kon­ti­nentě – Švý­car­sko, Švéd­sko a Řecko byly tři nej­bližší. Byl to jeden z mála kon­certů kde jsem vážně, vážně, vážně chtěl být. Podle videí to vy­pa­dalo jako ka­tar­tická pec. Stát tam, v první řadě, v ob­lasti do­plivu Julie Christmas a nechat přes sebe valit A Gre­a­ter CallThe Wreck of S.S. Needle – pak bych mohl s klid­ným svě­do­mím umřít. Můj život by dosáhl vr­cholu, který už nic nemůže trumf­nout.

Bo­hu­žel to bylo tak hrozně z ruky. Proto je sou­čas­ným vr­cho­lem vy­stou­pení Mona.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz