k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Maximální saturace

11. 7. 2017 — k47

Místo toho, abych dělal něco uži­teč­ného, jsem (jako včera) vy­hra­bal po­slední dávku fotek z The Color Run a zkou­šel zlep­šit edi­to­vání. Chtěl jsem zjis­tit, jak daleko můžu zajít s ba­rev­ností & sy­tostí, aniž by to vy­pa­dalo to­tálně ne­po­u­ži­telně. Zdá se, že pomáhá, když v dark­table zvednu sytost zá­ro­veň s velvia fil­trem, to vy­tvoří velice syté barvy, které ne­pů­sobí pře­pá­lené. Sa­motná sytost by velice rychle pře­padla přes okraj, ale v kom­bi­naci s velvií vy­tvoří ne­při­ro­zeně bo­ha­tou paletu, která stále ne­smyje všechny de­taily.

Také může fun­go­vat přidat sytost s maskou pa­ra­me­t­ri­zo­va­nou chroma ka­ná­lem – na už syté ob­lasti se bude apli­ko­vat méně.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz