k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Máslo a hry

29. 9. 2017 — k47

Nej­vět­ším bi­zá­rem po­sled­ních dnů je panika kolem ros­toucí ceny másla a ná­jezdy na ob­chody, kde máslo zlev­nilo o pár korun. To člo­věka pře­kvapí, čekal by všechno jenom ne zrovna tohle.

Je snadné se tvářit po­vý­šeně a divit se, proč se tihle rol­níci perou o hroudy másla, když já si to svoje nechám do­vá­žet z Belgie, kde ho utlu­čou mniši za zpěvu žalmů, aby ho vzá­pětí po­svě­tili au­ten­tic­kým potem dávno ze­snu­lého papeže Jana XII. To dělat nebudu. Ono to možná může zna­me­nat, že se v Re­pub­lice mezi Horami zas tak dobře nemáme a pro někoho je i trocha velká část pe­něž­ního koláče.


Prahu v po­sled­ních týd­nech začaly kromě reklam na uber také ta­pe­to­vat ná­bo­rové bill­bo­ardy ama­zonu. Je to jednak před­zvěst mo­no­po­li­zace, kdy každé od­větví může zcela ovlá­dat jedna kor­po­race, ale taky při­po­mínka toho, že to tady není žádná utopie. Amazon re­kru­tuje lidi do svých masivně au­to­ma­ti­zo­va­ných skladů, po­su­no­vače krabic, kte­rých se zbaví při první možné pří­le­ži­tosti, kdy ob­jedná lepší prů­mys­lové roboty.

(Stejně tak je jisté, že se uber zbaví svých řidičů, když na­koupí flo­tilu sa­moří­dí­cích aut – model je jed­no­du­chý: im­plan­tuj se do od­větví eko­no­mické čin­nosti jako pro­střed­ník a pak od­sekni lidi, kteří v něm do té doby pra­co­vali. Ve světě, kde odbor je po­va­žo­ván za sprosté slovo, nemají moc šanci s tím nic dělat. Pro­test ta­xi­kářů může mít něco do sebe, pro­tože ne­spo­lu­pra­co­vat s ne­pří­te­lem je ro­zumné. Ale o ničem z toho se tady teď nechci ro­ze­pi­so­vat.)

Jedno je jisté, jsou po­třeba po­su­no­vači krabic, ne kva­li­fi­ko­vaná & vzdě­laná síla, tedy dolní příčka po­my­sl­ného žeb­říku, které tu může, jak na­zna­čují ná­jezdy na kostky ztuhlého tuku, může být dost pro kor­po­rátní vládce.


Pořád jsem jenom di­le­tant, který ničemu ne­ro­zumí & ani nevěří, že lid­stvo má ně­ja­kou bu­douc­nost. Takže asi tak

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz