k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Manosféra

26. 8. 2017 — k47

S. se vrátil z exodu v ze­le­ných pus­ti­nách & hned mi na­dě­lil dárek: Zmínku o rati­o­na­lwiki, kon­krétně heslo Ma­nosphere & glosář jejich po­divně po­krou­ce­ného jazyka.

Šlo o zcela fan­tas­tické po­čtení, které mě při­ko­valo k ob­ra­zovce tak silně, že jsem se od ní nemohl od­trh­nout dokud se ne­za­čala blížit půlnoc a já musel začít psát tenhle článek. V jednu chvíli mi přišlo, jako kdy­bych se pro­dí­ral Un­cy­klo­pe­dií nebo En­cyclo­pae­dií Dra­ma­ti­cou – těmi fa­leš­nými sa­ti­ric­kými wiki, které lidé píšou pro zábavu. To co jsem četl tady však byla pravda. Někdo těmhle bláz­ni­vým ne­smys­lům sku­tečně věřil.

Nemůžu se ubrá­nit dojmu, že to, jak pří­sluš­níci Ma­no­sféry chtějí zor­ga­ni­zo­vat svět a jak si myslí, že ve sku­teč­nosti fun­guje, je jen obraz jejich vnitř­ních neuróz, ne­do­statku se­be­dů­věry a pocitu se­lhání.

Všechno se točí kolem sexu. Myslí si, že by se jim měl do­stá­vat pořád & ne­u­stále od ne­kon­čí­cího prů­vodu žen, pro­tože oni jsou muži a takhle by měl vy­pa­dat život správ­ného muže (mi­mo­cho­dem po­psané tady (od­ká­zal jsem na to už dřív)). Ne­do­stává se jim však tak často a to vní­mají jako své se­lhání, ale místo toho, aby se s tím nějak vy­rov­nali, vy­tvoří ší­le­nou mi­so­gynní ide­o­lo­gii, která vy­světlí, že to není jejich vina & že proti nim okolí (fe­mi­nistky a ženy obecně) kon­spi­ruje. Na in­ter­netu pak od jiných lidí slyší ozvěnu svých vlast­ních lží a začnou jim věřit o něco sil­něji. Vý­sled­kem je svě­to­ná­zor, který se zdá být in­terně kon­zis­tent­ním, ale vy­chází z před­po­kladů, které nejsou ani trochu prav­divé.

V mysli se mi mihla jedna věta z FALILV: „Pen­ta­gon ge­ne­rals ba­bb­ling insane lies.“ To celkem dobře vy­sti­huje dojem, který za­ne­chává ra­di­kální vy­ši­nutý konce Ma­no­sféry.

Jinak celá rati­o­na­lwiki je fan­tas­tické po­čtení a na jedno po­se­zení jsem zhltl její (velkou) část. Člověk každou chvíli naráží na ně­ja­kou za­jí­ma­vost jako třeba Hans-Her­mann Hoppe – anar­cho-ka­pi­ta­lista, který ve svém ší­len­ství zašel příliš daleko a začal osla­vo­vat ne­blahé dů­sledky striktní anar­cho­kap spo­leč­nosti jako novou utopii. Jeho závěry nej­lépe po­pi­suje: „ty­ranny of the pro­perty owner, as op­po­sed to ty­ranny of the state“. Díky moc.

+0: K tématu: Naše lži, – cy­nis­mus self-help webů

+1: Ne­o­re­ak­ci­o­nář­ské hnutí, které hlásá konec de­mo­kra­cie a návrat k mo­nar­chii a jiným tra­dič­ním hod­no­tám, má znač­nou pod­poru v Si­li­con Valley (např. Peter Thiel působí jako jeden z nich). Není se čemu divit, „ge­e­kové“ z IT sek­toru sami sebe vidí jako elitu a tedy by se po­cho­pi­telně v nové neo-re­ak­ci­o­nář­ské spo­leč­nosti umís­tili blízko vr­cholu na pozici aris­to­kra­cie.

Celé hnutí opět stojí na hli­ně­ných a z větší části smyš­le­ných nonou

+2: Ar­gu­ment, že král se lépe po­stará o své krá­lov­ství je stejný jaký byl po­u­žitý pro obranu ot­roc­tví. Otroci jsou vlast­nic­tvím a v zájmu jejich ma­ji­tele je se o ně co nej­lépe starat.

+3: Tohle je první post, který jsem ne­stihl dopsat před půl­nocí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz