k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

love story

18. 2. 2017 — k47

Co má ob­sa­ho­vat každá dobrá love story? Ne­zá­jem, pře­tvářku, obavy z re­a­lity, emoční vy­prah­lost, strach a na­ko­nec pokus o se­be­vraždu, pro­tože proč ne.

Něco ta­ko­vého bych chtěl napsat jako sa­mo­stat­nou ka­pi­tolu Lhářů (po­dobně jako jsem vy­říz­nul Nikde nikdo, už brzo na k47čce). Příběh bude ná­sle­du­jící: Peo v době, kdy s Adamem K. pra­cuje pro ma­ga­zín Re­vol­ver, na jednom ve­čírku potká s no­vi­nář­kou z ně­ja­kého pe­ri­o­dika. To bude oka­mžik, kdy začne jejich ro­má­nek. Jen Peo to nebere vážně, pro něj to je jen způsob jak zabít čas, jen pře­hnaný vtip, nemá a ani ne­plá­nuje žádnou ci­to­vou in­ves­tici, stejně jako nevěří, že to někam může vést. Všechno je jed­no­dušší, když ho ne­za­jímá vý­sle­dek.

S tímto od­stu­pem se roz­hodne po­kou­šet svoje štěstí a zjis­tit, jak daleko může zajít. Začne zpětně z jejích článků a ak­ti­vity na so­ci­ál­ních sítích ma­po­vat její život a re­verz­ním in­že­nýr­stvím zjiš­ťo­vat její pre­fe­rence a touhy s cílem roz­pou­tat per­fektní bouři. Pro něj ona no­vi­nářka před­sta­vuje pro­jekt pře­vážně ve zpra­co­vání in­for­mací a vůbec se ne­za­jímá o ní jako o osobu. Od samého za­čátku je pro něj všechno jen vtip, od kte­rého plá­nuje odejít v oka­mžiku, kdy ho pře­stane havit.

Ale po­stupně & pomalu to začne pře­růs­tat do něčeho sku­teč­ného, vtip se roz­padá & fikce se stává re­a­li­tou, což vyústí ve spuš­tění plánu se­be­de­strukce.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz