k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Krypto-anarchismus

6. 7. 2017 — k47

Drama kolem Ethe­rea/The DAO je/bylo k po­pukání. Ethe­reum je pro­jekt duchem pří­buzný bit­co­inu: Di­gi­tální cash za­lo­žený na blockcha­inu silně za­mě­řený na smart con­tract (česky nej­spíš jako chytré smlouvy). Jde o vizi & opiový sen gangu krypto-anar­chistů, kteří se snaží vy­tvo­řit pro­středí, kde vládne jen a pouze kód & kam ne­do­sáhne ruka Státu, Zákona a Re­gu­lace.

Zatím všechno v po­řádku.

Ale pak se ob­je­vil člověk, který našel sla­binu v The DAO — ja­kémsi chyt­rém kon­traktu, který ob­sa­ho­val vir­tu­ální obdobu 150 mi­li­onů dolarů — a velkou část z tohoto obnosu si pře­vedl k sobě. V pro­středí, kde kód kon­traktů je ab­so­lut­ním vlád­cem, ne­u­dě­lal nic špat­ného, jen v něm ob­je­vil ne­do­sta­tek. Jde o obdobu špatně na­psané smlouvy v hma­ta­telné re­a­litě. Řídil se přesně tím, co se v kon­traktu píše, ne tím, jak byl za­mýš­len.

Ko­mu­nita kolem Ethe­rea — jeho vý­vo­jáři a uži­va­telé — na­jed­nou stála před ne­leh­kým roz­hod­nu­tím: Nechat to být & uško­dit tak celému pro­jektu i jejich kra­nar­cho vlh­kému snu nebo pro­blém vy­ře­šit Re­gu­la­tiv­ním Zá­sa­hem. Re­gu­lace by tu měla podobu zá­platy kódu a musela by být při­jata aspoň 51% sítě, ale pořád by šlo o re­gu­laci — zásah cílený, aby na­pra­vil spe­ci­fický in­ci­dent, který byl umož­něn prin­cipy cho­vání sys­tému a který není vy­lo­že­nou krá­deží.

Všechno navíc kom­pli­kuje fakt, že zákony hma­ta­telné re­a­lity stále ještě platí. Útoč­ník se ozval, že pokud chtějí jeho jed­nání na­pra­vit a z blockcha­inu vy­ma­zat trans­akce, kte­rými nabyl své jmění, tak je za­ža­luje. Když se to roz­jede naplno, ža­lo­vat může skoro každý skoro kaž­dého z růz­ných důvodů. Druhá po­lo­vina od­ka­zo­va­ného článku jde do hloubky ohledně mož­ného za­po­jení soudní moci.

Jak říkám. Bitva mezi prin­cipy a praxis, která je k po­pukání.

+1: Exis­tuje zvrá­cený názor, že kód, pro­tože v sobě přímo ne­za­hr­nuje cho­vání lidí, je ně­ja­kým způ­so­bem ne­ut­rální a spra­ved­livý. Ale kód je napsán lidmi, jsou v něm ztě­les­něny jejich cíle a as­pi­race. Kód jsme my, je to to nej­lepší a to nej­horší z nás, za­ba­lené do bi­nár­ního sou­boru, který se může tvářit, že je něčím víc. Víra ve spra­ved­li­vost al­go­ritmů se ozna­čuje slovem mathwa­shing.

+2: Pů­vodní název byl: Nám vládne král, má jméno bit­coin.

+3: Jako každý soft­ware i Ethe­reum/smart kon­trakty ob­sa­hují chyby.

+4: In­ci­dent se stal už před ně­ja­kou dobou a od té doby byl vy­ře­šen Re­gu­la­tiv­ním Zá­sa­hem & od­stra­ně­ním spor­ných trans­akcí. Kra­nar­cho sen zemřel pod ná­po­rem prag­ma­tismu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz