k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Konspirace

13. 5. 2017 — k47

Fas­ci­nují mě kon­spi­rační teorie. Ne že bych jim věřil, jde z větší části o kupu sraček, ale je za­jí­mavé nechat se unášet ší­le­ným blouz­ně­ním magorů.

Kon­spi­rační teorie jsou ve své pod­statě es­ka­pis­tické fan­ta­zie a touha po naději. Kon­spi­race po­čí­tají s tím, že za sou­čas­ným stavem někdo stojí, někdo za něj může, někdo to tak plá­nuje a stačí ho jen najít a zpra­co­vat a to vyřeší naše pro­blémy. I když je sou­časná si­tu­ace špatná, tak pokud je to vý­sle­dek práce kon­spi­rá­torů, ti to můžou vrátit zpátky. Jde v pod­statě o touhu po uspo­řá­da­ném vesmíru, který má smysl a řád. Na­proti tomu even­tu­a­lita, že sou­čas­nost je vý­sled­kem v pod­statě na­ho­di­lých a ne­zá­vis­lých pro­cesů, které můžeme jakž takž po­cho­pit, ale jen stěží ovliv­nit, je chmurná.

Někde jsem četl no­ticku kli­ma­to­loga přes glo­bální otep­lo­vání, který chtěl věřit, že jde o jednu velkou kon­spi­raci, pro­tože al­ter­na­tiva – k otep­lo­vání do­chází a my právě dře­píme v glo­bální pánvi na roz­pá­lené plotně – je hro­zivá. Touha po kon­spi­raci je touhou po naději.

Když už jsem v tom, mohl bych začít šířit nové kon­spi­race.

Ne­dávno se pro­va­lila zra­ni­tel­nost vpravdě epic­kých pro­porcí v po­čí­ta­čích s pro­ce­sory od Intelu. V pod­statě každý stroj vy­ro­bený za po­sled­ních 8 let byl zra­ni­telný a útoč­ník může na­in­sta­lo­vat ne­sma­za­telné tro­jany/viry. V mnoha pří­pa­dech do­konce vzdá­leně po síti. To je něco, čemu se v oboru říká clu­ter­fuck. Kri­tická chyba exis­tuje skoro dekádu a ohro­žuje vše­chen hard­ware Intelu, který má na trhu na­pros­tou ma­jo­ritu. Jo, si­tu­ace je zlá.

Proč ale nikdo ne­re­a­go­val dřív, i přesto, že bez­peč­nostní ex­perti přesně před touhle dírou va­ro­vali celé roky? Proč se Intel tvářil, že nic ta­ko­vého nemůže exis­to­vat.

Va­ri­ous Intel re­pre­sen­ta­ti­ves over the years took my words se­ri­ously, told me I was crazy, denied that the pro­blem could exist, and even gave Se­mi­Accu­rate rather far­ci­cal tech­ni­cal re­a­sons why their po­si­tion wasn’t wrong.

Kde končí fakta, za­čí­nají kon­spi­rační teorie. Jedna mož­nost je taková, že to Intel dobře věděl, ale věděl to i někdo jiný, který mu za­brá­nil v opravě. Ve srač­kách, které ob­klo­pují ak­ti­vity NSA, si není těžké před­sta­vit, že to ona troj­pís­menná agen­tura držela jako trum­fové eso a uni­ver­zální klíč ke kaž­dému ser­veru a vy­u­ží­vala to k špi­o­náži. Svět z větší části běží na pro­ce­so­rech od Intelu – Spo­jené Státy, Evropa, Rusko nebo Čína – všichni tikají na x86 kře­míku. Spo­jenci i pro­tiv­níci.

Je jed­no­du­ché si před­sta­vit, že někdo Intelu za­bra­ňo­val v opravě, co nejdéle to půjde. A teprve, když se si­tu­ace pro­va­lila, a zra­ni­tel­nost na­jed­nou můžou využít všichni, po­vo­lil, pro­tože už nešlo o stra­te­gic­kou výhodu.

To je ale pro­blém se všemi bac­kdo­ory. Když exis­tuje, můžou ho použít jak ti hodní tak i ti zlí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz