k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Konspirace 2

6. 10. 2017 — k47

Dez­in­for­mační válka je v plném proudu, kon­spi­rační teorie letí, fa­lešné zprávy se šíří jako le­gi­timní zpra­vo­daj­ství. Trump vy­jed­nává s ne­přá­tel­skou zemí, která vlastní ja­derné zbraně, přes twit­ter. Je rok 2017 a re­a­lita vypadá jako špatný vtip.

O tomhle jsem chtěl psát už dávno, kdy se ob­je­vily zprávy o linii Trump-Putin a všichni z toho začali být trochu ga-ga. Ale na zpoz­dění ne­sejde, zprávy ne­pře­sta­nou být dů­le­žité jenom poroto, že vy­pad­nou z me­di­ál­ního cyklu nebo začnou nudit hla­dové uži­va­tele so­ci­ál­ních sítí.

Ze zpráv o ruském vmě­šo­vání do ame­ric­kých voleb je vidět, že dobrá kon­spi­race nešíří lži, ale vyvolá ma­so­vou hys­te­rii, kdy si nikdo nemůže být jistý, komu nebo čemu věřit. Každý kdo o ní po­chy­buje, může být ob­vi­něný z toho, že jede v komplotu od samého za­čátku.

Trump má své že­lízko v ohni a dlou­ho­době de­le­gi­ti­mi­zuje se­ri­ózní zpra­vo­daj­ství tím, že je ozna­čuje jako fake news. I když on není ge­ni­ální stra­tég, ale je hnán stu­pid­ním a im­pul­ziv­ním nar­cis­mem.

Dobrá kon­spi­race míří proti au­to­ritě ja­ké­ho­koli druhu. Stačí jí, že si lidé nejsou jistí, čemu můžou věřit a čemu už ne. V takové at­mo­sféře ne­jis­toty a zmatku pak i pra­po­divné zdroje in­for­mací působí více le­gi­timně než si za­slouží. Když panuje pře­svěd­čení, že všichni lžou, pak ne­zá­leží, jaký zdroj in­for­mací si vyberu, pro­tože do­stanu stejné množ­ství lží. To je vý­sle­dek dobré kon­spi­race.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz