k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Konec internetu

24. 6. 2017 — k47

Když jsem četl knížku Tubes, fas­ci­no­valy mě sou­kromé sítě. Velké spo­leč­nosti jako google, fa­ce­book, amazon si koupí a pro­vo­zují vlastní op­tické kabely na dně oceánů a napříč kon­ti­nenty a až na konci trasy se při­pojí až do sítí míst­ních po­sky­to­va­telů in­ter­netu nebo do vý­měn­ných uzlů. Když od nich něco chci po sítí míst­ního ISP se do­stanu k jejich rou­teru a odtud jde všechno mimo ve­řejný in­ter­net po sou­kro­mých lin­kách, které jsou pří­stupné jen jedné firmě.

Na jednu stranu je to za­jí­mavé (cho­vání a pa­ra­me­try sítě jsou zcela v režii vlast­níka) ale na druhou stranu to zna­mená, že in­ter­net pře­stává být in­ter­ne­tem, tedy sítí pro­po­ju­jící jiné sítě, ale stále více za­stává roli mostu od kon­co­vého uži­va­tele do pri­vát­ních CDN sítí.

Tohle a něco navíc se píše v článku Glo­bální in­ter­net umírá, řítíme se do po­zla­cené éry obřích CDN. Jedna věc, která tam není zdů­raz­něna do­sta­tečně silně, je na­růs­ta­jící au­to­no­mie in­ter­ne­to­vých gi­gantů. Mají všechno vlastní – od vlast­ních sítí, přes vlastní elek­trárny, ně­které si staví vlastní rou­tery, switche, ser­very, do­konce vy­rá­bějí vlastní křemík. V místě práce na­bí­zejí vše­možné služby ve snaze vy­tvo­řit pro­středí, kde za­měst­na­nec stráví co nej­více času, ide­álně vše­chen. Ne­po­tře­bují nikoho, ne­zod­po­ví­dají se nikomu a vět­ši­nou nikomu ani ne­platí daně.

Jestli tohle není ky­ber­punk, pak nevím, co jiného je.


+1: Fakt že in­ter­net fun­guje tak jak fun­guje, nemusí být dů­sled­kem ide­o­lo­gie nebo mo­rál­ního pře­svěd­čení o jeho funkci, ale vý­sle­dek náhody a trž­ních tlaků. Možná že jeho dis­tri­bu­o­vaná povaha byla vý­sled­kem faktu, že dřív jsme to ne­mohli udělat jinak, ale teď, když vznikli gi­ganti do­sta­tečně velcí, to můžou udělat jinak, můžou po­sta­vit vlastní sou­kromý svět, který exis­tuje vedle toho ve­řej­ného. To je velice ne­pří­jemná myš­lenka. Když ji uvě­říme, zna­mená to, že jsme už předem re­zig­no­vali.

+2: Re­le­vantní: Who con­t­rols the In­ter­net? Ana­ly­zing global thre­ats using pro­perty tra­ver­sal graphs

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz