k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

Křečci roztáčející kola facebooku

28. 9. 2017 — k47

Ob­chod­ním mo­de­lem so­ci­ál­ních sítí je re­klama. Čím agre­siv­nější a vlezlejší, tím lépe. Ne pro uži­va­tele, ale pro vládce & vlast­níky oněch sítí. Čím přes­nější cílení, tím větší mají soc-nety cenu. Rov­nice je jed­no­du­chá: agre­si­vita sle­do­vání x počet uži­va­telů, kteří v jejich sítích uvízli x čas, který na nich tráví = $$$. Není proto pře­kva­pivé, že so­ci­ální sítě po čase začnou při­po­mí­nat do­ko­nalé pasti zkon­stru­o­vané smeč­kami be­ha­vi­o­rál­ních psy­cho­logů s pla­men­nýma očima a horkým dechem. Tohle je jejich šance za­zá­řit, využít všechny lidské sla­bosti, sen­ti­men­ta­litu a po­stupy z ha­zard­ních her, aby vy­tvo­řily síť, ze které se není možné vy­mo­tat.

Na in­ter­netu se ob­je­vily zprávy, že in­stagram mi­k­ro­fo­nem od­po­slou­chává hovory v pozadí, aby je využil pro cílení re­klamy. Uži­va­tel nemusí nic napsat, nic poslat na in­stagram, stačí když apli­kace běžící na jeho te­le­fonu něco za­slechne a už tímto šťav­na­tým sous­tem in­for­mace krmí me­cha­ni­zo­va­nou re­klamní bestii.1 Jako jasně, sou­kromí je dobrej nápad, ale sou­kromí nám jako ne­vy­dělá další mi­li­ardu dolarů. Jde o ukázku zvý­šení agre­si­vity sle­do­vání z oné rov­nice.

Cynik by řekl, že se to dalo čekat. Ale to nic nemění na faktu, že jde o na­prosto ne­chutné cho­vání.

Možná, jenom možná, uži­va­telé chtějí žít své životy a ne být ne­u­stále pod drob­no­hle­dem mar­ke­térů.

Ale bestie je hla­dová a chce na­kr­mit.

Fa­ce­book je nej­větší pro­vi­ni­lec. Ne­u­stále své pod­dané, tedy uži­va­tele, po­nouká a vybízí, aby byli ak­tivní, aby na něm trá­vili víc času, víc kli­kali, víc sdí­leli, měli větší en­gage­ment a nebojí se u toho vy­u­ží­vat špi­navé triky. Vaše stránka ne­do­stala za po­sled­ních X dnů žádný lajk, na­pište na ní něco. Nic jste na vaši stránku ne­na­psali už X dnů, na­pravte to. X má na­ro­ze­niny. X po dlouhé době něco napsal. X se baví s přá­teli, X má spo­le­čen­ský život, X není sa­mo­tář, přece ne­chcete žít o samotě?

Tohle všechno je v zájmu fa­ce­booku, ne v zájmu jeho uži­va­telů. Jak se říká: Když nic ne­pla­títe, vy sami jste pro­duk­tem. Zdá se, že nově jsou uži­va­telé nejen pro­duk­tem, ale jsou také ne­u­stále tré­no­vaní, aby při­nesli co nej­větší výnosy, jako myši, které do­sta­nou kokain, když se jim podaří dostat ven z blu­diště. Jen cíl je tady opačný – uži­va­telé se ide­álně nikdy ne­do­sta­nou ven.

Hlavně ať se točí kola mod­rého im­pé­ria. My všichni jsme křečci, kteří v těchto kolech běhají, tré­no­vaní jako Pav­lo­vovi psi, aby je roz­to­čili o něco rych­leji

+1: Další ukázka agre­siv­ního webu.

+2: The De­structive Switch from Search to Social


  1. Yet a patent held by the com­pany states that the Fa­ce­book app uses voice re­co­gni­tion al­go­ri­thm, which uses audio re­cor­ded by the micro­pho­nes, to modify the ran­king scores of sto­ries in users News Feed.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz