k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kdo vyvraždí zbytek lidstva?

30. 11. 2017 — k47

Google se snaží pře­táh­nout od­bor­níky na umělou in­te­li­genci od NVidie. Kaž­dému nabízí 10 mi­li­onů dolarů. Co to zna­mená?

Můžu se na to dívat různě, ale může jít o před­zvěst konce a za­čá­tek end game. Pokud za něj chtějí dát deset mega, pak to zna­mená, že po­čí­tají, že se jim to vrátí.

A ono se jim to vrátí.

Potom, co nás umělá in­te­li­gence naplno za­sáhne – a bude to dřív, než všichni dou­fáme – se do­sta­neme do si­tu­ace, kdy ně­ko­lik málo lidé bude vlast­nit úplně všechno, lidská práce bude kvůli au­to­ma­ti­zaci bez­cenná, a masivní blok po­pu­lace, který má mizivý ka­pi­tál a nemůže svou si­tu­aci změnit, se octne v na­prosté li­bo­vůli no­vo­do­bých feu­dál­ních pánů. Je­di­ným ře­še­ním je se do této slepé uličky nikdy ne­do­stat. Pro­tože potom bude pozdě na pro­testy. Potom budou pro­středky výroby a pro­středky za­bí­jení – všechny po­cho­pi­telně 100% au­to­ma­ti­zo­vané – v ně­ko­lika málo rukách. V ta­ko­véto si­tu­aci armáda strojů může být – a pokud his­to­rie něco říká, tak i bude – po­u­žita k obraně sta­tutu quo před davy, které se ocitly ve slepé uličce.

Vtip je v tom, že lidé v této nové re­a­litě nejsou po­třeba. To je pravá pod­stata post-hu­ma­nismu. Lidé netřeba.

Svět bude fun­go­vat stejně, když v něm bude žít deset mi­li­ard lidí, je­jichž po­třeby jsou z větší části ig­no­ro­vány au­to­ma­ti­zo­va­nou in­frastruk­tu­rou, nebo jen deset sa­mozva­ných bohů, kteří vlastní svět.

Co s tím ne­spo­ko­je­ným zbyt­kem? Není po­třeba armády pro velké im­pé­rium. Není po­třeba vy­ko­řis­ťo­vané děl­níky pro ohromné bo­hat­ství. Jsou zby­teční a jejich vy­vraž­dění nebude mít žádný dopad na svět, který fun­guje sa­mo­volně. A když zmizí, bude v něm mnohem větší klid.

Když je naše práce bez­cenná, kdy nic ne­mů­žeme změnit k lep­šímu, kdy naše roz­hod­nutí nic ne­o­vlivní, kdy veš­kerá lidská ak­ti­vita není víc než zby­tečné hobby, jedině vlast­nic­tví něco zna­mená. Vše­za­sa­hu­jící po­ten­ciál umělé in­te­li­gence povede k tomu, že svě­tový ka­pi­tál ve velkém poteče k těm ně­ko­lika málo sub­jek­tům, které mají nej­lepší uměle in­te­li­gentní stroje a pro­gramy a pomalu zbaví trpící vět­šinu mož­nosti vlast­nit kus bu­douc­nosti. To je cyklus, který živí sám sebe a z prin­cipu nemůže skon­čit ci­vi­li­zací, kde každý je­di­nec pro­spe­ruje a vzkvétá. Povede k roz­vět­vení na dvě kasty – na trpící a sa­mo­libé. A to je ta lepší va­ri­anta.

Právě teď je čas na re­vo­luci. Ra­di­ká­lové by mohli tvrdit, že právě teď je čas vy­vraž­dit horní jedno pro­cento. Možná je to správný pří­stup, možná ne. Roz­hodně je načase po­ža­do­vat plán, který v post-hu­ma­nis­tic­kých dobách počítá i s námi lidmi.


+1: Vy­chá­zím tu z před­po­kladu téměř nulové em­pa­tie, nikoli strojů, ale vlast­níků světa. Je to ne­re­álný před­po­klad? Po­chy­buje někdo, že by Zuc­ker­berg nebo Bezos na­ří­dil stří­let do pro­tes­tu­jí­cích davů ve stylu Pin­ker­tonů, kdyby mu za to ne­hro­zily na­prosto žádné ná­sledky?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz