k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Katarze

4. 11. 2017 — k47

Každý z nás někdy zajde příliš daleko & udělá něco stu­pid­ního.

nejsem vý­jimka. V po­slední době ne tak často jako dřív, ale občas zu­ři­vost do­sáhne kri­tické masy. Nechci se zdr­žo­vat de­taily, jako vždy je o činy, na které ci­vi­li­zo­vaný člověk není hrdý. Během aktu jsou často ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████. Po­drob­nosti oněch oka­mžiků nejsou ani trochu dů­le­žité.

Mnohem za­jí­ma­vější je, co se stane potom, když rudá mlha ustoupí a pro­vi­nilci se po těle roz­lije ne­u­vě­ři­telná leh­kost. Přežil, ať už fak­ticky nebo me­ta­fo­ricky, ale je zatím stále naživu, z velké části bez ná­sledků. V těch chví­lích na­stane oka­mžik ka­tarze a očisty, pocit leh­kosti, naděje na obnovu a re­kon­strukci, tem­nota je do­časná a zase se zdá, že je možné se vrátit do sta­rých kolejí, je možné všechno opra­vit a vy­bu­do­vat něco ještě lep­šího.

Tohle je shodou náhod (jak mi re­trospek­tivně došlo) hlavní téma všech po­ví­dek z kruhu Deníků mrt­vého muže & všeho, co ná­sle­do­valo potom. Hr­di­nové jsou v hlu­bině a padají stále hlou­běji do jámy, pak uklouz­nou, na­stane onen oka­mžik ší­len­ství, ná­sle­duje ka­tarze často ná­sle­do­vaná únikem, který jim dá (z větší části fa­leš­nou) naději, že to může být lepší. Nic se ne­vy­ře­šilo, nikam se ne­po­su­nuli a cyklus se opa­kuje.

Vzpo­mí­nám si, jak se dobrý doktor Ker­mode zmínil citát Wes Cra­vena:

Horror films don't create fear. They re­le­ase it.

To je v tomto pří­padě re­le­vantní. Horor je non plus ultra médium si­mu­lo­vané ka­tarze. Divák nemusí projít vlastní implozí, ale do­stane ji z druhé ruky.

Dobrý doktor Ker­mode se shodou náhod zmínil, že re­ži­séři a autoři hororů jsou všichni velice milí lidé.

Možná bych se měl dívat na víc hororů.

███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz