k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kapesní vizionář

3. 8. 2017 — k47

Vy­slech­něte si příběh se­dm­nác­ti­le­tého kluka & ne­fal­šo­va­ného vi­zi­o­náře, který se vy­ma­nil z okovů so­ci­ál­ních médií & teď je svo­bodný! Smazal všechny svoje účty na soc-netech & napsal o tom na… so­ci­ální síť. Ok, vy­ma­nil se jen z ně­kte­rých okovů. Nej­spíš jen z těch nej­více sva­zu­jí­cích.

Ale teď vážně: Je to další příběh od­po­jení, který jako stovky jiných ne­stojí za řeč. Od­po­jení pro­běhlo stylem všechno nebo nic, žádné úvahy o tom jaké kon­krétní prvky so­ci­ál­ních sítí (nebo jeho cho­vání na nich) jsou škod­livé. Soc-nety jsou špatné z prin­cipu & proto musí pryč. V oka­mžiku, kdy se od­po­jil, všechno začalo být růžové. Při­po­mnělo mi to vtip ko­lu­jící na /r9k/, kdy někdo pře­stal mastur­bo­vat & psal jaké to na něj mělo dů­sledky – začalo to lepší kon­cen­t­rací, jas­něj­šími myš­len­kami & kon­čilo le­vi­tací, la­se­ro­vým po­hle­dem & schop­ností ces­to­vat v čase.

Osvo­bo­zený autor bere za jasně dané to, že svět online je ně­ja­kým způ­so­bem méně reálný & hod­notný, že je to něco, čeho se můžeme zbavit, co nás za­tě­žuje & zne­mož­ňuje plně fun­go­vat ve „sku­teč­ném“ světě. Tato di­cho­to­mie online-of­fline je stará jako sám web. Taky před­po­kládá, že všichni mají stej­nou nebo aspoň po­dob­nou zku­še­nost atd atd atd.

Nejde o nic nového nebo ra­di­kál­ního, po­dobné re­ak­ci­o­nář­ské nálady jsou s námi už hodně dlouho. Jeden člověk měl pro­blémy, udělal kroky, aby tyto pro­blémy zmír­nil & teď je řada na nás, abychom i my ostatní zatím ne­o­sví­cení udě­lali stejný krok.

Při­po­mnělo mi to knihu/ver­bální průjem Rus­sela Branda (ne­pa­ma­tuji si, jak se jme­no­vala & nechám to tak). Její teze byla ná­sle­du­jící: Brand se zbavil zá­vis­losti na tvr­dých dro­gách & proto svět může být lepším místem. Když to do­ká­zal on – mi­li­o­nář s me­si­áš­ským kom­plexem – do­ká­žou to všichni. Vý­herce lo­te­rie radí ostat­ním, aby měli víc štěstí.

Zpátky k článku:

I only want to be fri­ends with people who I feel are more pro­gres­sed than me — who I can learn from

Moje oka­mžitá reakce byla (a na to nejsem příliš hrdý): ███████████████

Teprve až v po­známce pod textem uvádí ko­nečně něco za­jí­ma­vého. Zmíní, že soc-nety pro něj byly ad­diction – zá­vis­lostí. Pro­tože když budeme vy­chá­zet z toho, že soc-nety jsou na­vr­žené tak, aby v uži­va­te­lích vy­vo­laly reakce po­dobné zá­vis­losti & tím si je udr­žely, pak se jich musíme zbavit en-masse. Ne jen odejít ze soc-netů, ale od­říz­nout je u kořene. A co víc: Možná by se na ně měly vzta­ho­vat po­dobné zákony, jaké re­gu­lují ha­zardní hry nebo pře­de­pi­sují va­ro­vání na kra­bič­kách ci­ga­ret.


+1: Tenhle článek může vy­pa­dat, že od­po­ruje tomu, co jsem psal dřív. Ale není to úplně pravda. Ne­ří­kám: Zmizte ze soc-netů. Nejsem pro exodus, ale pro to pře­stat věřit jejich vy­kon­stru­o­vané re­a­litě.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz