k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jména

2. 7. 2017 — k47

Jména a pře­zdívky jsou fas­ci­nu­jící. Greg Davies měl celou stan­dup rutinu o pře­zdív­kách, o tom jak snadno a z jak po­chyb­ných důvodů vzni­kají a jak dlouho no­si­teli vydrží. Grega ve škole pře­zdí­vali „tabletop“, pro­tože ho jednou učitel po­sa­dil na desku stolu a on se po­chcal. Ko­lek­tiv roz­hodl, že mu budou při­po­mí­nat první část tohoto in­ci­dentu, ale ne tu druhou.

V mých po­víd­kách mají po­stavy jmen příliš mnoho nebo příliš málo.

Na­pří­klad Ruby, celým jménem Jana Alena La­ma­c­zová, svojí pře­zdívku do­stala podle pro­gra­mo­va­cího jazyka Ruby. Hac­keři z grupy Blac­kHât ji oslo­vují jejím starým online nickem Raiden, pro jiné lidi je to Shodan a ona sama online po­u­žívá sérii fa­leš­ných iden­tit jako třeba Anna O. podle pa­ci­entky Sig­muna Freuda.

Peo je taky pře­zdívka, reálné jméno není nikdy uve­dené, hac­keři mu říkají Wendy a další jeho pře­zdívka je Jo­se­lito, podle stej­no­jmenné ka­pi­toly Nahého oběda, která začíná slovy:

A Jo­se­lito, který psal špat­nou, třídně uvě­do­mě­lou poezii, začal kašlat.

N13 začíná slovy: Peo za­kaš­lal.

Peova sestřička nemá jméno, všichni ji říkají jen sestřička, Ruby ji začala říkat Mini-Peo (podle Shelley Winter z ko­miksu Bad Ma­chi­nery, která Char­lotte Grote říkala Mini-Grote) a hac­keři, aby byli kon­zis­tentní ji pře­křtili na Mini-Wendy.

Anit je taky zkratka plného jména – Aneta Va­len­tová, nejdřív zkrá­ceno na Anet Val, pak na Anet a na­ko­nec pře­krou­ceno Anit.

Adam K. je sku­tečné jméno, K. je ka­f­kov­ská zkratka pří­jmení, které nikdy není zve­řej­něné. AK je se jmény na štíru, pro­tože vět­ši­nou fi­gu­ruje v roli vy­pra­věče a proto ho není třeba uvádět. Lidé mu jen říkají Adame nebo skalde, když si z něj dělají srandu.

A tak je to s dal­šími fi­gu­rami, ale po­drob­nosti už teď víc než nudné.

Za­jí­mavé je, že když začnu nějaké jméno během psaní po­u­ží­vat, velice rychle zjis­tím, jak by s ním lidé na­lo­žili. V Ka­tedrále se jedna dívka jme­nuje Catha­rina, ale sta­čilo mi, abych to napsal tři­krát a bylo jasné, že by to lidi nějak zkrá­tili. Nikdo nemá čas na jméno se čtyřmi sla­bi­kami.

Jména a pře­zdívky ně­kte­rých lidí jsou ne­vy­slo­vi­telná a jsou určena pouze pro tex­to­vou ko­mu­ni­kaci.

Když jsem četl Hlavu 22, nikdy jsem nahlas ne­vy­slo­vil jméno hlav­ního hrdiny Yo­sa­ri­ana. Vždycky to byl jen nikdy ne­ver­ba­li­zo­vaný chuchva­lec písmen, který de­signo­val jednu po­stavu. Teprve když jsem se s někým o Hlavě 22 bavil, zjis­til jsem, že nevím jak to vy­slo­vit.

Hac­keři z Blac­kHâtu po­u­ží­vají své staré online pře­zdívky, které jsou kom­bi­nací memů, vul­ga­rit, re­fe­rencí na ob­skurní IT témata, emo­ti­konů a uni­code sym­bolů. Nejsou jen ne­zvyklé, jako v Yo­sa­ri­a­nově pří­padě, ale cíleně ne­přá­tel­ské k mlu­ve­nému slovu. Tři z hac­kerů si říkají 8.3, ( ._.) (vy­slo­vuje se sadmn) a 9\d\d[1-9] (re­gu­lární výraz pro mem over 9000). V Ka­tedrále se ukáže rap­perka, která si říká while(true){}. Jiný hacker vy­stu­puje pod nickem nina_elven, což se dá pře­lo­žit jako Nina Elfská, ale když se to řekne rychle, zní to jako nine eleven, tedy je­de­nác­tého září. Když jsem vy­mys­lel tuhle pře­zdívku, byl jsem na sebe zá­ro­veň hrdý a zá­ro­veň jsem se za sebe styděl.

Ne­vy­slo­vi­telná jména podle mě nejsou tak zlá, pro­tože naplno vy­u­ží­vají mož­nosti tex­to­vého média. Román House of Leaves zašel do ex­trému a po­u­ží­val text nejen jako proud slov, které pře­dá­vají význam, ale jako gra­fické ar­te­fakty – po­čí­naje všemi zmín­kami o Mi­no­tau­rovi vy­ve­de­nými v čer­vené barvě až po divoké roz­lo­žení textu, které samo o sobě vy­práví příběh.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz