k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jeden rok

29. 4. 2017 — k47

Dneska se v Pze koná Ma­já­les. Během doby, kdy to bylo určeno pro můj spo­le­čen­ský škra­loup, jsem se nikdy ne­za­jí­mal, ale teď – proč ne? Chtěl jsem se vetřít do prů­vodu, který podle všech in­di­cií na­bobt­nal jako had, který spolkl celou krávu, a teď se bude plazit uli­cemi města a štvát všechny, kdo nejsou v něm. Hu­dební část pro­gramu, která není za­darmo, jsem chtěl zcela pře­sko­čit. Pre­fe­ruji tyhle masové ope­race, kde se můžu s fo­ťá­kem v ruce roz­pus­tit v davu a jako člověk bez tváře dělat svojí věc.

Pro­blém byl v tom, že až téměř do dne X nebyla nikde zve­řej­něna trasa po­chodu. Udělal jsem tedy to, co by udělal každý ne­ro­zumný člověk – po­dí­val jsem se na fotky z mi­nu­lého roč­níku a z nich s pomocí pa­no­ra­ma­tic­kého po­hledu map Se­znamu zre­kon­stru­o­val trasu.

Trefil jsem se přesně, ale na­ko­nec to bylo k ničemu. Ope­race za­čí­nala od 10 hodin, jediný ro­zumný so­botní spoj vy­rá­žel v 9:00, musel bych vstá­vat někdy v 8:30, ale po­da­řilo se mi usnout kolem 6:00. To bylo méně než ide­ální. Navíc jsem se cítil divně, s před­tu­chou brzké smrti, jako kdyby se tělo vzbou­řilo a chtělo zmizet.

Ne­dí­val jsem se jen na fotky z jed­noho roku starého Mjlsu, ale ko­nečně jsem pro­bral snímky z party, podle které jsem napsal Ka­tedrálu – 25 slov z es­ka­lu­jí­cího ve­čírku konce světa. Byl to svět, který si ne­pa­ma­tuji a kte­rému ne­ro­zu­mím, po­divná výspa času, která se nej­spíš už ne­vrátí.

Hlavní nebyl rozsah toho loň­ského ve­čírku, v Ka­tedrále jsem zašel mnohem mnohem dál, ale tra­jek­to­rie. Až do samého konce ne­ú­prosně stou­pala, nikdy ne­zpo­ma­lila, hla­si­tost šla vždycky nahoru, ší­len­ství jen es­ka­lo­valo. Při­po­mí­nalo to dy­na­miku Pas­sen­ger killed in hit and run, East Has­tings, Feel Hap­pi­ness, nebo kon­certu Halwa – nahoru, nahoru, nahoru, dokud se už nedá vy­špl­hat výš a pak na­jed­nou konec.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz