k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jazyk

23. 5. 2017 — k47

Ul­ti­mát­ním mar­ke­tingo­vým krokem je zmoc­nit se jazyka sa­mot­ného.

Neříká se „hledat na in­ter­netu“, ale „go­o­glit“, uber je sy­no­ny­mum pro taxíky na za­vo­lání, you­tube je de facto termín pro online video. Skoro to vypadá, že v ně­kte­rých pří­pa­dech ne­pře­mýš­líme o kon­ceptu, ale o jeho kon­krétní re­a­li­zaci nebo po­sky­to­va­teli. Je to forma kon­t­roly ja­zy­kem. Ta však není příliš pře­kva­pivá v nové eko­no­mice, kde vítěz bere vše (což je eu­fe­mis­mus pro mo­no­pol) & jedno od­větví patří jedné firmě.

Burrou­ghs brojil proti všem formám kon­t­roly včetně kon­t­roly pro­střed­nic­tvím jazyka sa­mot­ného. Proto po­u­ží­val metodu střihu – vzal stránky textu, roz­čtvr­til je, čtvrtky zpře­há­zel a dostal tak nová slova a slovní spo­jení. Kvůli tomu je Nova Ex­press skoro ne­či­telná a spíš než cokoli jiného při­po­míná ne­ko­nečná závěje ná­hod­ných slov, jen volně svá­za­ných jedním té­ma­tem, kte­rými občas pro­bleskne krys­ta­licky jasná (& často zá­bavná pasáž).

+1: eponym

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz