k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jak získat nepřátele a nepůsobit na lidi

11. 8. 2017 — k47

Podle nového prů­zkumu cho­vání ně­kte­rých agre­siv­ních a mi­li­tant­ních veganů způ­so­buje, že lidé zů­stá­vají u masa a ne­chtějí se vydat na cestu ze­le­niny. To není vůbec pře­kva­pivé. Když člověk pořád slyší, že něco dělá špatně, tak si časem vy­pěs­tuje re­zistenci nebo do­konce odpor. A to i když s oním ná­zo­ro­vým prou­dem sou­hlasí.

Nikoho na svojí stranu ne­do­stanu, když budu ne­u­stále říkat, že něco dělá špatně a já jsem mo­rálně na výši, pro­tože to dělám správně. Ne­mu­sím na nikoho ani útočit přímo, prosté pro­hlá­šení, že lidé, kteří jedí maso, jsou špatní, pro­tože se ne­přímo podílí na kru­tosti na zví­řa­tech, je ne­přímý útok. Když někdo za­ú­točí na mě nebo na hod­noty, které mě ně­ja­kým způ­so­bem re­pre­zen­tují, tak budu de­fen­zivní. Ne­zá­leží na tom, jestli má pravdu, nebo že pře­svěd­čivě vy­svět­luje, proč je mo­rálně na výši, jde o útok a lidé mají ten­denci re­a­go­vat od­mí­tavě.

Přesně o tomhle už v roce 1936 vyšla knížka Jak zís­ká­vat přá­tele a pů­so­bit na lidi. Přímá kon­fron­tace nikdy ne­fun­guje. Když chci někoho získat na svojí stranu, musím na to jít chytře, jem­něji, pře­svěd­čit ho, že je vy­sly­šený, že si ro­zu­míme a na tom po­sta­vit plán kon­verze. Jde o selský rozum, nic jiného.

V tomhle kon­textu mě zcela fas­ci­no­valy útoky li­be­rál­ních médií na Trum­povy voliče, o kte­rých sou­hrnně mlu­vili jako o bigots, ra­sists, red­necks (basket of deplo­ra­bles spadá do stejné ka­te­go­rie). Jsem na vaší straně, ale co to sakra děláte? Nikdy ne­ú­točte přímo na lidi. Kdo s vámi už sou­hlasí, bude sou­hla­sit dál a kdo s vámi ne­sou­hlasí, se bude cítit pod útokem, bude ještě více od­mí­tat váš svě­to­ná­zor a nic se ne­změní.

Ro­zum­nou stra­te­gií není uka­zo­vat na Trum­povy voliče a smát se jim, ale vy­lí­čit Trumpa jako pa­to­lo­gic­kého lháře a nar­cistu, který své voliče pod­vedl. Je po­třeba em­pa­tie. Ale té, jak se zdá, se v době, kdy je velká část kon­taktu zpro­střed­ko­vána odo­sob­ně­nou a často ak­tivně ne­přá­tel­skou sítí, ne­do­stává. Za­ú­to­čit na ne­pří­tele je jed­no­dušší. My to máme vy­makaný, my máme pravdu a vy jste blbci. Uká­žeme na ně, za­smě­jeme se jim s po­ci­tem, jak jsme svět po­su­nuli k lepším zítř­kům, ale ve sku­teč­nosti jsme si vy­cho­vali našeho ne­pří­tele, aby nás o něco více ne­ná­vi­děl.


+1: Těším se až bude do­stupné umělé maso. Hlavně proto jak to ve­ge­ta­ri­á­nům zamotá hlavu. Je to maso, při jeho vzniku však nebylo zra­něné žádné zvíře, pro­tože sa­motná tkáň byla vy­pěs­to­vaná ve zku­mavce.

+2: Se­verní Korea vy­stře­lila ICBM, Trump slíbil, že od­ve­tou bude „fire and fury“. Inu lol. Něco si přejte, blíží se konec světa.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz