k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Imigranti

4. 9. 2017 — k47

Dis­kuze o imi­graci se nám začíná vy­my­kat z rukou. Zcela se totiž (prav­dě­po­dobně pod bičem po­li­tické ko­rekt­nosti) vyhýbá nej­větší sku­pině ne­bez­peč­ných imi­grantů – těm, kteří do naší krásné země vtrhli v mi­nu­losti. Abychom byli zcela v bez­pečí před hroz­bou zá­plavy ci­zinců, musíme tuto his­to­ric­kou ná­plavu najít, vy­ko­pat z hrobů a de­por­to­vat odkud přišli.

Nej­vět­ším pro­vi­nil­cem ne­le­gál­ního při­stě­ho­va­lec­tví byl po­cho­pi­telně Pra­o­tec Čech. Pů­vodně po­chá­zel z válkou zpus­to­šené Char­vát­ské země, kde se do­pus­til vraždy a jako každý zlo­či­nec se in­stink­tivně začal po­o­hlí­žet po místě, kam na něj ruka zákona nemůže do­sáh­nout. Také mu z ně­ja­kých důvodů ne­vo­nělo, že se ve válkou zde­ci­mo­vané kra­jině nežije příliš po­ho­dlně. Místo hla­do­moru chtěl velkou te­le­vizi a Net­flix, ale byl líný na to vzkří­sit místní eko­no­miku a proto hledal snad­nější cesty, jak ukojit svůj ne­na­sytný hlad po po­žit­cích. Sa­mo­zřejmě si ne­plá­no­val najít práci za mi­ni­mální mzdu, která je navíc ohro­žena ná­stu­pem stále vyšší a vyšší míry au­to­ma­ti­zace, na to byla jeho ci­zácká mysl příliš líná a začal hledat způ­soby, jak ukájet své choutky na cizí účet. Proto vy­ra­zil směrem do vy­spělé zá­padní Evropy hledat pro­středí, kde by mohl bez­ú­honně pa­ra­zi­to­vat na štěd­rém státu a žít lu­xus­ním a po­ho­dl­ným ži­vo­tem jako vládce smečky při­stě­ho­valců za peníze da­ňo­vých po­plat­níků.

Když se sem dostal a zjis­til, že so­ci­ální stát – ža­lostně ne­při­pra­vený na zá­plavu slo­van­ských bě­ženců – mu po­skytne všechno mléko a strdí, které si vyžádá, ztra­til všechny zá­brany. Ná­silně ob­sa­dil okolí Řípu, zabral všechny po­zemky v okolí, kde si jeho lidé oka­mžitě začali bu­do­vat svá obydlí. Vůbec při tom nebral ohledy na ná­mitky ka­ta­strál­ního úřady, který zcela jistě ve stra­chu před po­li­tic­kou ko­rekt­ností, tlakem Ev­rop­ské Unie a pre­fe­renč­ním za­chá­ze­ním s tak­zva­nými imi­granty, s ním ne­chtěl za­chá­zet jako se zlo­čin­cem, jakým je, a ne­u­vrhl ho do žaláře.

Sám pan Čech se dožil osm­de­sáti šesti let a tedy před­sta­vo­val znač­nou zátěž pro zdra­vot­nic­tví a so­ci­ální systém této skvělé země, do níž při­vedl bandu ne­vzdě­la­ných slo­vanů bez vyš­šího vzdě­lání, kteří se z vy­po­čí­ta­vosti uchý­lili k vysoce do­to­va­nému ze­mě­děl­ství. Sám byl pra­ot­cem, při­vedl s sebou tedy aspoň dvě ge­ne­race svých po­tomků a za­dě­lal tak na bu­doucí pro­blémy této skvělé země.

Přesně tyto imi­granty musíme ne­pro­dleně najít a vy­hos­tit.

+1: Tahle to dopadá, když po­slou­chám moc pod­castu The Bugle.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz