k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Ideologie

28. 4. 2017 — k47

(Na­va­zuje na vče­rejší článek Zá­sadní ži­votní pravdy).

Možná je to v tom, že hla­sa­tel Zá­sad­ních Ži­vot­ních Pravd neříká, co je pravda, ale co chce, aby byla pravda a v co už věří, ale jen to podává tak, že to je už pravda & doufá, že se to do­sta­teč­ným opa­ko­vá­ním zaryje ko­lek­tiv­ního po­vě­domí a ide­o­lo­gie bude při­jí­mána bez otázek.

Na mysl zase při­chází Bor­gesův Tlön, Uqbar, Orbis Ter­tius.

Ne­dávno jsem četl článek o tom, že ame­rická po­pu­lace se stává čím dál tím osa­mě­lejší. Po ně­ko­lika od­stav­cích jsem na­ra­zil na větu:

It is no acci­dent that the social in­ter­action trend dec­li­ned shar­ply in the mid-1960s when “doing your own thing” became vogue and “sexual fre­e­dom” se­pa­ra­ted the phy­s­i­cal act of sex from the em­brace of an emo­ti­o­nal at­ta­chment and/or a ro­man­tic re­lati­on­ship.

To zní jako pří­šerně kon­zer­va­tivní tvr­zení. Do­slova kon­zer­va­tivní klišé. Po­dí­val jsem se na wiki & The Ame­ri­can Specta­tor je kon­zer­va­tivní ma­ga­zín, ne­pře­kva­pivě.

Každý text je třeba nečíst jako danou pravdu, ale brát v potaz po­li­tiku kaž­dého pe­ri­o­dika. Všichni ně­ja­kou mají, vědomě nebo ne­vě­domě. Někdo ji ak­tivně tlačí, v tomhle pří­padě: tra­diční rodiny/hod­noty jsou dobré, al­ter­na­tivy ničí všechny jis­toty & budou se­lek­tivně vy­bí­rat zprávy, které po­si­lují tenhle svě­to­ná­zor.

Když bych to opa­ko­val bez kri­tic­kého po­hledu, stal bych se uži­teč­ným idi­o­tem. A to je věc, které se bojím ze všeho nejvíc – uvěřit cizím lžím.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz