k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Hypomanie

19. 3. 2017 — k47

Na twit­teru sle­duju jednu osobu, o které ani v nejmen­ším ne­po­chy­buji, že má hy­po­ma­nii. Její život je jedna ne­kon­čící horská dráha, která, jak se zdá, má ten­denci jen stou­pat výš a výš. Je to pa­nop­ti­kum udá­lostí, z nichž všechny jsou skvělé & nic, ani ne­pří­jemné zra­nění nebo ope­race, z téhle po­zi­ti­vity nemůže nic ubrat. Za­tímco tahle osoba pře­ky­puje ener­gií, já ráno po­tře­buju jedno in­stantní kafe, abych měl dost sil si udělat to nor­mální (jak by řekl Steven Wright).

Hy­po­ma­nie je mírná forma manie (F30.0 podle kla­si­fi­kace ICD-10), taková ta sne­si­telná, kdy člověk není úplně ne­kon­t­ro­lo­va­telný & může fun­go­vat. Po­vzne­sená nálada, zvý­šená ener­gie & se­be­vě­domí, menší po­třeba spánku, lepší fun­go­vání jsou pří­jem­ným bo­nu­sem. Ochota ris­ko­vat a pouš­tět se po hlavě do po­chyb­ných si­tu­ací je bo­nu­sem o něco méně pří­jem­ným, když epi­zoda odezní a hy­po­ma­niak se musí po­tý­kat s ná­sledky svých činů. Ale co? Žít rychle & ne­bez­pečně je vždycky lepší, než nežít vůbec.

Poprvé jsem o hy­po­ma­nii slyšel ve filmu Our Brand Is Crisis, jehož hlavní pro­ta­go­nistka (hraje ji Sandra Bullock, které je pa­de­sát, ale nechce se mi tomu moc věřit) se zmíní, že tohle je neduh, který ji pro­ná­sle­duje.

Pár (tý)dnů na­zpá­tek jsem si myslel, že jsem začal šplhat po ná­běžné hraně, která by mohla vést k něčemu jako hy­po­ma­nie. Vy­dr­želo mi to asi tak čtyři hodiny ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ aspoň za tu malou chvíli na vý­sluní.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz