k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Horor

17. 8. 2017 — k47

Otázka je jed­no­du­chá: Jak by měl vy­pa­dat horor, který se ode­hrává v sou­čas­nosti? Kon­krétně ten, který vy­u­žívá kla­sic­kých prvků izo­lace, ne­mož­nosti najít cestu ven nebo při­vo­lat pomoc. Ty v době, kdy každý nosí v kapse chytrý te­le­fon, ne­fun­gují. Člověk vždycky může za­vo­lat 112 a díky zá­zraku GPS na­vi­gace vždycky ví, kde je. Tedy pokud má signál a ba­te­rie není vybitá.

Když se hr­di­nové do­sta­nou do spárů zcela nad­při­ro­zené by­tosti, která je imunní pra­vi­dlům re­a­lity, na tech­no­lo­gii v kapse ne­zá­leží. Pokud je hlavní zlo ne­za­sta­vi­telná síla, která fun­guje podle vlast­ních zákonů, te­le­fon to, po­cho­pi­telně, ne­vy­řeší. Je třeba se s ním utkat na jeho vlast­ním hřišti & hrát podle jeho pra­vi­del. Pokud však jde o si­tu­aci, kdy hlavní an­ta­go­nista o něco re­a­lis­tič­tější (jako třeba sé­ri­ový vrah) a dá se za­sta­vit po­li­cejní akcí, te­le­fon pomůže. Na druhou stranu by se přesně toho dalo využít – pomoc je při­vo­lána, ale ne­do­razí oka­mžitě, hr­di­nové jsou ne­cháni na pospas zlu a čas běží.

Jedním ře­še­ním by bylo to pře­vrá­tit naruby, kdy se ze zá­chranné sítě stane přímo zdroj zla a snaha při­vo­lat pomoc jen při­láká po­zor­nost ne­správ­ných očí, nebo ji jed­no­duše ode­brat a čerpat hrůzu z toho, jak jsou hr­di­nové bez­radní bez tech­nické vý­po­moci. Tohle by se mi líbilo, horor určený pro lud­dity.

O tomhle jsem začal pře­mýš­let už kdysi, když jsem viděl De­li­ve­rance – hr­di­nové jsou ne­cháni na­po­spas řece a krutým lidem z hor. Oni ale ne­při­šli o mož­nost při­vo­lat pomoc, tu neměli od po­čátku, jen se do­stali do pasti a jediná cesta vedla dolů po proudu přes území ne­pří­tele.

Na­štěstí exis­tuje milion a jeden způsob jak zkon­stru­o­vat ho­ro­ro­vou si­tu­aci, kterou ne­vy­řeší mobil v kapse.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz