k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Horolezec

11. 6. 2017 — k47

Před pár dny na mě twit­ter vy­pla­vil zprávu o Alexu Hon­nol­dovi, který sám bez ja­ké­ho­koli jiš­tění po­ko­řil El Ca­pi­tan – téměř ki­lo­metr vysoký kus ver­ti­kální hladké skály. Všichni před ním k tomu po­tře­bo­vali pro­vazy a jiš­tění, pro­tože čtyř­ho­di­nový výstup je dlouhý, na­má­havý a ris­kantní & bez bez­peč­nostní po­jistky každá chyba zna­mená dlouhý pád & jistou smrt.

Video onoho re­kord­ního vý­stupu je po­cho­pi­telně online, pro­tože dneska co není na netu, to se ne­stalo.

Zbytek dne jsem pro­mr­hal sle­do­vá­ním dal­ších videí ho­ro­lezců, kteří lezou free solo – o samotě & bez jiš­tění. Sta­čilo, abych se jen díval & trnulo mi z toho. I když jsem seděl na židli, přesto jsem do­stá­val pa­sivní dávku zá­vratí z výšek, mozek křičel: „Tohle není nor­mální, tohle není nor­mální, tady se musí něco posrat.“

Jedním z těch videí byl rychlo-výstup Dana Osmana. Ten to dotáhl tak daleko, že jeho sprint po stěně hlad­kého kamene ne­pů­sobí skoro vůbec ne­bez­pečně. Člověk ztratí per­spek­tivu & na­jed­nou to ne­vy­padá, že stoupá kolmo vzhůru, ale jen na všech čtyřech kluše po vo­do­rovné skále. Ve zvlášt­ním oka­mžiku, to pře­stane pů­so­bit sku­tečně, jako kdyby šlo jen o spe­ci­ální efekt.

Komik Eddie Izzard uběhl 43 ma­ra­tónů za 51 dnů. To je tolik, že to nezní sku­tečně. Když někdo řekne, že uběhl tři ma­ra­tóny za týden, dobrý, pět za týden, super, ale 43 je tak daleko za hra­nicí uvě­ři­tel­nosti, že to číslo nemá žádný smysl. Nic z našich osob­ních zku­še­ností se tomu ani vzdá­leně ne­při­bli­žuje a tak to zů­stane jen abs­trakt­ním pojmem.


+1: Dan Osman je mrtvý. Pře­kva­pivě ne­spadl z horské stěny bez lana, ale zabilo ho pře­tr­žené lano.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz