k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Plně automatizovaná volná láska v Hippie komunitách raného post-kapitalismu

23. 12. 2017 — k47

Na druhou stranu na­stu­pu­jící plná au­to­ma­ti­zace může dodat druhý dech idejím Hip­pies. Ty ze­mřely bo­les­ti­vou smrtí, když slepý op­ti­mis­mus mládí ne­do­ká­zal po­há­nět hla­do­vě­jící těla a re­a­lita se vkrá­dala do psy­che­de­lic­kého úniku.

Na­padlo mě to, když jsem četl The Great Shark Hunt ka­pi­tolu The 'Ha­shbury' is the ca­pi­tal of the hip­pies o trh­li­nách v Hip­pies kul­tuře, které Hunter S. Thomp­son začíná roz­po­zná­vat, jen aby o pět let poz­ději napsal nekro­log za volnou láskou ve Fear and Lo­athing in Las Vegas.

S tro­chou fan­ta­zie si není těžké před­sta­vit ko­mu­nitu vol­no­myš­len­kářů, kteří dají svůj ka­pi­tál do­hro­mady, aby po­sta­vili au­to­ma­ti­zo­va­nou komunu, které bude slou­žit a uspo­ko­jo­vat hmotné po­třeby jejích členů. To jim otevře dveře k tomu, aby se vě­no­vali ži­vot­nímu stylu po kterém touží, ne­hledě na to, jak moc je al­ter­na­tivní, ne­ru­šeni bu­rá­ce­ním okol­ního světa.


V po­slední době jsem taky viděl ně­ko­lik videí člo­věka, který se zpo­vídá ze svých mnoha dro­go­vých zá­vis­lostí. V jenom z nich mluvil jaké je to být stříz­livý po mnoha letech zá­vis­losti. Za­jí­mavé bylo, že ho od drog drží hlavně jeho sou­časný život a myš­lenka, že by mohl všechno ztra­tit. Něčeho dosáhl, něco zna­mená ve světě a proto ne­u­žívá. Ale co když to nebude možné? Co když nebude žádná mož­nost něčeho do­sáh­nout a mít určité po­sta­vení, co když všichni budeme ve stej­ném bahně? Má smysl nebrat v takové si­tu­aci? Roz­ho­du­jí­cím fak­to­rem jsou peníze, člověk si to nemůže do­vo­lit na­po­řád. Ale co když bude spo­leč­nost plně au­to­ma­ti­zo­vaná a o naše po­třeby bude po­sta­ráno? Pak vůbec nemá smysl být čistý. Ocitli jsme se ve slepé uličce, úsilí a práce ne­na­bí­zejí ani na chvíli žádné vý­cho­disko, ne­při­ná­šejí pocit smyslu do lhos­tej­ného kosmu. Tak proč ne­zů­stat trvale na me­tha­me­ta­minu? Stavy, které tato droga nabízí jsou lepší, než cokoli, co může stříz­livý život na­bíd­nout.

Drogy jsou špatné jen když, člo­věka můžou zabít nebo zrui­no­vat.

Jak psal Burrou­ghs v Nahém Obědě: Vy byste to ne­u­dě­lali?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz