k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kdo se postaví za práva držitelů zbraní, které nestřílejí?

5. 7. 2017 — k47

Ti­tu­lek je zá­měrně ma­toucí. Pro­ble­ma­tika vlast­nic­tví zbraní – ať už vra­žed­ných nebo jen de­ko­rač­ních – mě zajímá jen pra­málo.

Jde jen o to, že jsem začal zkou­šet foto výzvy & ta po­slední se týká high-key snímků, tedy ta­ko­vých, kde vět­šina rá­mečku je ve vysoké tónině, blíž k bílé hraně než k černým hlu­bi­nám. Vzal jsem věc, která byla první po ruce: za­va­řený sa­mo­pal vz. 58 – tedy onu ne­stří­le­jící zbraň – jako objekt high-key výzvy.

Za­jí­mavé je, jak málo stačí k do­sa­žení tohoto jas­ného vzhledu bez stínů, není třeba pro­vá­dět žádné kom­pli­ko­vané úpravy v edi­toru, stačí do­slova jen jedna stěna a bíle po­vle­čená postel. Klíčem je blesk vy­to­čit na ma­xi­mum & ob­rá­tit ho na druhou stranu, směrem od před­mětu zájmu & ke stěně, která se stane od­ra­zo­vou deskou.

+1: Taky jsem zkusil pár high-key au­to­por­trétů zblízka, ale ty jsou tak ex­plo­zivně se­xu­ální, že je nikam radši nedám. Svět na něco ta­ko­vého není při­pra­ven.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz