k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Gin

27. 6. 2017 — k47

A co třeba si takhle dát levný gin? Ne ty ob­vyklé značky ze­předu regálů/ná­po­jo­vých lístků, ale ostudná ta­jem­ství na které padá prach na nej­zaz­ším konci. Přece to nemůže být tak zlé?

Je.

Po­sled­ních ně­ko­lik měsíců jsem měl jedno jediné po­slání: Zkusit ochut­nat co nejvíc levné břečky, která má na obalu na­psáno slovo gin. Musím říct, že to byla spa­nilá jízda chu­těmi a vůněmi. Z větší se mi příliš smys­lo­vých po­žitků ne­do­stalo & když se ano, tak vět­ši­nou dojmy/po­známky ochut­ná­vek ob­sa­ho­valy slova jako „syn­te­tický“, „che­mický“, „umělý“, „ne­sne­si­telný“, „od­porný“, „po­li­to­vá­ní­hodný“, „hnusný“, „krutý“, „surový“, „úto­čící na zá­kladní kameny hu­ma­nity a naší spo­leč­nosti“. Ne­do­čkal jsem se žád­ného ja­lo­vec, žád­ných bo­ta­nic­kých tónů, žád­ného ci­trusu, ničeho, co by člověk v ta­ko­vém nápoji čekal. Jedna značka, která byla tak ne­sko­nale levná, že jsem dostal strach, jestli z ní ne­o­slepnu, neměla žádnou chuť nebo vůni, dýchal z ní jen ostrý zápach eta­nolu & nic jiného. Byla to vodka, špatná & levná vodka, která shodou náhod skon­čila v ne­správné lahvi.

Po téhle ex­kurzi do po­kři­ve­ného světa al­ko­holu, který někdo musí desti­lo­vat ve vaně v dře­věné boudě, která je pro­lezlá kry­sami, mi všechno přišlo o něco svět­lejší. Na­jed­nou docela oby­čejný G\T z ro­zum­ných su­ro­vin chut­nal jako mana ne­beská.

Takže aspoň tak.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz