k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Fikce & realita soudných dnů

11. 2. 2017 — k47

Re­a­lita má tu vlast­nost, že ru­tinně pře­ko­nává i ty nejdi­vo­čejší výlevy fikce. Tohle mě pro­ná­sle­do­valo celou dobu, co jsem psal Ka­tedrálu – měl jsem v hlavě před­stavu divoké party, která se vymkne kon­t­role, lidské dů­stoj­nosti a prav­dě­po­dobně i plat­ným zá­ko­nům ci­vi­li­zo­va­ného světa – ale vždycky jsem na­ra­zil na něco, co pře­ko­nalo mojí fikci na­pros­tého excesu. V hlavě mi pořád znělo „tohle není dost ostré“ a při­dá­val na ob­rát­kách, až jsem se dostal na hranu toho, co je reálné – party ve velkém po­há­něná sti­mu­lanty a fik­tivní ex­pe­ri­men­tální drogou GRRBW, která masivně umoc­ňuje libido (ne zcela ne­re­álné), se zvrhne do orgií v prů­mys­lo­vém mě­řítku. Ve vý­sledku z toho vy­lezlo 27500 slov, 65% z toho je popis na­růs­ta­jí­cího chaosu jed­noho večera a jedné noci (čás­tečně za­lo­že­ného na re­ál­ných udá­los­tech), který se po­ho­dlně usadil těsně za hra­ni­cemi všední re­a­lity.

Ve stej­ném duchu roz­poru po­kul­há­va­jící re­a­lity a suplu­jící fikce jsem začal psát do­om­sday party blog. Jde o polo-fik­tivní zprávy z života ně­ko­lika lidí, kteří pře­stali věřit v bu­douc­nost světa, na­la­dili se na vl­no­vou délku apo­ka­ly­psy a po­stupně ze sebe str­há­vají okovy ci­vi­li­zo­va­ného cho­vání.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz