k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Tři tisíce mrtvých Číňanů na Václaváku

9. 9. 2017 — k47

Však to znáte: Pro­bu­dil jsem se, na in­ter­netu jsem našel, že se v Pze koná další stře­lený průvod or­chestru & hned jsem vy­ra­zil. Čekal jsem něco leh­kého a zá­bav­ného, ale místo toho jsem vkro­čím do světa ne­fal­šo­va­ného hororu, po­li­tic­kých vražd a ná­sil­ného odběru orgánů. Myslel jsem, že půjde jen o další pes­t­ro­ba­revný průvod, ale bylo to mnohem víc – pro­test Falun Gong proti kru­tosti ko­mu­nis­tické Číny.

Falun Gong je čínská me­di­tační praxe/ná­bo­žen­ství/kult. Pů­vodně byla ofi­ci­álně při­jatá ko­mu­nis­tic­kou stra­nou jako způsob, jak zlep­šit zdraví po­pu­lace, ale na pře­lomu mi­lé­nia její po­pu­la­rita do­sáhla kri­tické úrovně. Ne­za­ne­dba­telné množ­ství ná­sle­dov­níků začalo tvořit spo­le­čen­ský blok zcela mimo kon­t­rolu ko­mu­nis­tické strany. Proto byl Falun Gong kádry za­ká­zán a jeho pro­vo­zo­va­telé začali být stí­háni, věz­něni, po­sí­láni do pra­cov­ních táborů na pře­vý­chovu. Sta­ti­síce skon­čily ne­prá­vem uvěz­nění, přes 3 tisíce (ale ně­které odhady jdou do de­sí­tek tisíc) z nich bylo umu­čeno k smrti a jejich těla začaly zá­so­bo­vat zvrá­ce­nou ma­ši­né­rii transplan­tací orgánů.

V Číně je čekací doba na transplan­taci až ko­micky krátká. To zna­mená, že buď mají mra­záky plné lid­ských ledvin nebo věz­nice plné lidé, které na za­kázku zabijí a vy­ku­chají jejich orgány. První va­ri­anta je ne­re­álná, pro­tože orgán musí najít nového ma­ji­tele během ně­ko­lika hodin, jinak se stane ne­po­u­ži­tel­ným.

Zpo­čátku, když jsem stál na dlažbě Vác­la­váku, ma­né­v­ro­val mezi davy lidí s mobily a snažil se vy­hmát­nout pár dob­rých úhlů, ne­chtělo věřit. Ale potom jsem o tom začal číst a dělalo se mi z toho zle. Nej­větší velmoc na pla­netě zemi, se ke svým lidem chová jako ke zdroji sou­hlasu a práce a, když přijde na nej­horší, ná­hrad­ních dílů. Jestli je něco před­zvěstí konce dnů, pak to musí být právě Falun Gong.

Lidé z prů­vodu roz­dá­vali le­táčky, jedna o zá­klad­ních ka­me­nech jejich praxe a druhak o kru­tosti se kterou jsou stí­háni v rodné zemi. Jedna Češka, která mi pře­kot­nou řečí podala kon­cen­t­ro­vaný úvod, se svě­řila, že jí Falun Gong za­chrá­nil život. Byl jsem tak za­chvá­cený, že jsem se ne­ze­ptal na klí­čo­vou otázku: „Jak?“ Tipuji, že ve světě bez naděje, i drobná po­mocná ruka může zna­me­nat rozdíl mezi ži­vo­tem a smrtí.

Po­de­psal jsem jejich petici. To se v té chvíli zdálo jako to nejmenší, co můžu udělat. Ale zpětně mě na­padlo: Ne­zna­mená to, že jsem se teď dostal na seznam ne­přá­tel ko­mu­nis­tické Číny? Jestli ano, pak je to kon­flikt hodný odporu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz