k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nájezd

29. 6. 2017 — k47

Není ko­men­to­vaná ex­kurze jako ko­men­to­vaná ex­kurze. Ne­dávná Graf­fiti, pohyb městem na tom or­ga­ni­zací byla hůř. Je pravda, že jsem se dostal na místa, která jsem před­tím neznal, viděl je z nových úhlů & hlavně byla za­darmo, ale přesto – ope­race byla při­fa­řená k Muzeu hl.m. Phy.

Sku­pina lidí, kteří vy­pa­dali, že tam mají na­mí­řeno, po­stá­vala před bu­do­vou muzea hl.m. Phy, pak se na­jed­nou všichni začali sunout k metru. Tak jsme asi začali, nebyl jsem si jistý. Schválně jak dlouho, než to začne mít nějaký ofi­ci­ální cha­rak­ter. Docela dlouho. Vím, akce je to, co z ní člověk udělá, já zvolil pře­vážně po­ba­vení nad stí­no­vou or­ga­ni­zací.

Proti tomu je Se­ve­rá­kova Ma­tička Me­t­ro­po­lis zázrak – všechny výpady jsou při­pra­vené, mají struk­turu a tempo. Hlavně to tempo. Účast­ník má pocit, že se něco děje.

+1: Taky to po­slou­žilo jako dobré ukázky co dělat & čemu se vy­hnout, kdyby člověk or­ga­ni­zo­val něco ta­ko­vého sám. To se hodí, pro­tože musím něco udělat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz