k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Epizoda 3

25. 8. 2017 — k47

Pa­ma­tuji si, jak jsem poprvé hrál Half Life 2, jako by to bylo včera. O dva roky poz­ději vyšla Epi­zoda 1 & všichni byli nad­šení. Přišla doba epi­zo­dic­kého hraní, začala re­vo­luce. Místo jedné velké hry budeme po­stupně do­stá­vat menší kousky té samé hry. Ne­bu­deme muset čekat X let, ale jen pár měsíců než přijde další di­gi­tální flá­kota. Epi­zoda 2 vyšla s pro­dle­vou jed­noho roku. Šlo o trochu delší pře­stávku, než by se hráčům líbilo, ale pořád lepší než nic. Pak všichni se za­dr­že­ným dechem začali čekat na Epi­zodu 3. A čekali. A čekali. A čekali. Od té doby uběhlo deset let a pořád se nic ne­stalo. Přišly zvěsti o pl­no­hod­not­ném po­kra­čo­vání, o Half Life 3, prý open-world, ty ale odvál vítr jako suché pod­zimní listí. Ne­stalo se nic. Valve začali opouš­tět scé­náristé, kteří pra­co­vali na Half Life. Jeden po druhém vy­lé­tá­vali z hnízda Gaba Newela a s nimi pomalu mizela naděje. A pak odešel po­slední z nich a bylo jasno. Další in­kar­nace Half Life se nikdy ne­do­čkáme.

Jeden z těch uprch­líků, který psal Half Life a poté Epi­zody, na svém blogu zve­řej­nil hrubý ná­střel plá­no­va­ného děje Epi­zody 3 (jména byla změ­něná) a asi takhle: Roz­hodně se ne­vy­pla­tilo čekat jen na příběh. Nemám pochyb, že by to byla skvělá hra, ale děj sa­motný mi nijak nebere dech – loď Bo­re­a­lis, por­tály, boj proti Com­bine, po­slední naděje, dra­ma­tické finále, které ukáže ne­změr­nou sílu mi­mo­zem­ského im­pé­ria, proti které jsou lidé zcela bez­mocní, a pak se jako deus ex ma­china zase objeví G-man, Fre­e­mana za­chrání od jisté smrti a nic se ne­vy­řeší. Hmm…

+1: O HL jsem kdysi dávno psal na k47čce. Tady o E2 & tady o Por­talu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz