k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Eliminace

30. 6. 2017 — k47

Myš­lenka, která se mi zje­vila ve snu: Je snad­nější pro­vést vraždu, než si získat ka­ma­ráda.

Vražda je jed­no­du­chá, ne mo­rálně, ale tech­nicky & me­cha­nicky, dá se na­plá­no­vat, krok za krokem, nejdřív A, pak B, pak C, pak D a pak někdo skončí se střel­nou ranou v hrud­níku nebo s usek­nu­tou hlavou na gauči v obý­váku před te­le­vizí na­la­dě­nou na mrtvý kanál, jedno vede k dru­hému, není k tomu po­třeba ničí sou­hlas nebo souhra spo­leč­nosti, akt je jí naopak pro­vá­děn na­vzdory, všechna ne­bez­pečí jsou ex­terní & ne­o­sobní, člověk ne­pod­stu­puje žádné emo­ci­o­nální riziko, nic ho nemůže zranit, jen dvacet let ve vězení & to je ne­o­sobní & chladné, jak je jen možné.

Možná že vražda je způsob jak si najít přá­tele, v žaláři na to bude dost času.


V mých po­víd­kách se vy­sky­tuje pár vražd. Vět­ši­nou mají jen pra­malý smysl & téměř nejsou vy­svět­leny. Když vy­ne­chám všechny se­be­vraždy (Král, Jesse, Mu), je to:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz